‫آموزش و پرورش - Educación


la arqueología
‫باستان شناسی


el átomo
‫اتم


la pizarra
‫ تخته


el cálculo
‫محاسبه


la calculadora
‫ماشین حساب


el certificado
‫گواهینامه


la tiza
‫گچ


la clase
‫کلاس


el compás
‫پرگار


la brújula
‫قطب نما


el país
‫کشور


el curso
‫کلاس


el diploma
‫دانش نامه


la dirección
‫جهت


la formación
‫آموزش


el filtro
‫فیلتر


la fórmula
‫فرمول


la geografía
‫جغرافیا


la gramática
‫دستور زبان


el conocimiento
‫دانش


la lengua
‫زبان


la lección
‫درس


la biblioteca
‫کتابخانه


la literatura
‫ادبیات


las matemáticas
‫ریاضیات


el microscopio
‫میکروسکوپ


el número
‫عدد


el número
‫شماره


la presión
‫فشار


el prisma
‫منشور


el profesor
‫استاد


la pirámide
‫هرم


la radiactividad
‫رادیواکتیویته


la balanza
‫ترازو


el espacio
‫فضا


las estadísticas
‫آمار


el estudio
‫تحصیلات


la sílaba
‫هجا


la tabla
‫جدول


la traducción
‫ترجمه


el triángulo
‫مثلث


la diéresis
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


la universidad
‫دانشگاه


el mapa del mundo
‫نقشه جهان