‫محیط - Ambiente


la agricultura
‫کشاورزی


la contaminación del aire
‫آلودگی هوا


el hormiguero
‫مور تپّه


el canal
‫کانال


la costa
‫ساحل


el continente
‫قارّه


el arroyo
‫نهر


la presa
‫سد


el desierto
‫بیابان


la duna
‫تپه


el campo
‫دشت


el bosque
‫جنگل


el glaciar
‫یخچال های طبیعی


el lugar de arbustos
‫زمین کشاورزی


la isla
‫جزیره


la selva
‫جنگل


el paisaje
‫چشم انداز


las montañas
‫کوه ها


el parque natural
‫پارک طبیعت


la cumbre
‫قله


la pila
‫توده


la marcha de protesta
‫راه پیمایی اعتراضی


el reciclaje
‫بازیافت


el mar
‫دریا


el humo
‫دود


el viñedo
‫تاکستان


el volcán
‫آتشفشان


los residuos
‫زباله


el nivel de agua
‫سطح آب