‫انتزاعی - Абстрактни понятия


администрация
administratsiya
‫مدیریت بازرگانی


реклама
reklama
‫تبلیغات


стрелка
strelka
‫فلش


забрана
zabrana
‫ممنوعیت


кариера
kariera
‫حرفه


център
tsentŭr
‫مرکز


избор
izbor
‫انتخاب


сътрудничество
sŭtrudnichestvo
‫همکاری


цвят
tsvyat
‫رنگ


контакт
kontakt
‫تماس


опасност
opasnost
‫خطر


любовно признание
lyubovno priznanie
‫اعلام عشق


разруха
razrukha
‫کاهش


определение
opredelenie
‫تعریف


разлика
razlika
‫تفاوت


трудност
trudnost
‫سختی


посока
posoka
‫جهت


откритие
otkritie
‫کشف


бъркотия
bŭrkotiya
‫نامرتب


далечина
dalechina
‫دور


разстояние
razstoyanie
‫مسافت


разнообразие
raznoobrazie
‫تنوع


усилие
usilie
‫تلاش


проучване
prouchvane
‫اکتشاف


падане
padane
‫سقوط


сила
sila
‫نیرو


аромат
aromat
‫عطر


свобода
svoboda
‫آزادی


призрак
prizrak
‫شبح


половина
polovina
‫نیمه


височина
visochina
‫ارتفاع


помощ
pomosht
‫کمک


скривалище
skrivalishte
‫مخفی گاه


родина
rodina
‫میهن


хигиена
khigiena
‫بهداشت


идея
ideya
‫نظر


илюзия
ilyuziya
‫توهّم


въображение
vŭobrazhenie
‫تخیّل


интелигентност
inteligentnost
‫هوش


покана
pokana
‫دعوت


правосъдие
pravosŭdie
‫عدالت


светлина
svetlina
‫نور


външен вид
vŭnshen vid
‫نگاه


загуба
zaguba
‫زیان


увеличение
uvelichenie
‫بزرگ نمایی


грешка
greshka
‫اشتباه


убийство
ubiĭstvo
‫قتل


нация
natsiya
‫ملّت


новост
novost
‫تازگی


възможност
vŭzmozhnost
‫گزینه


търпение
tŭrpenie
‫صبر


планиране
planirane
‫برنامه ریزی


проблем
problem
‫مشکل


защита
zashtita
‫حفاظت


отражение
otrazhenie
‫بازتاب


република
republika
‫جمهوری


риск
risk
‫خطر


безопасност
bezopasnost
‫ایمنی


тайна
taĭna
‫راز


пол
pol
‫جنسیّت


сянка
syanka
‫سایه


размер
razmer
‫اندازه


солидарност
solidarnost
‫همبستگی


успех
uspekh
‫موفقیت


подкрепа
podkrepa
‫پشتیبانی


традиция
traditsiya
‫سنّت


тегло
teglo
‫وزن