‫محیط - Околна среда


селско стопанство
selsko stopanstvo
‫کشاورزی


замърсяване на въздуха
zamŭrsyavane na vŭzdukha
‫آلودگی هوا


мравуняк
mravunyak
‫مور تپّه


канал
kanal
‫کانال


крайбрежие
kraĭbrezhie
‫ساحل


континент
kontinent
‫قارّه


поток
potok
‫نهر


бент
bent
‫سد


пустиня
pustinya
‫بیابان


дюна
dyuna
‫تپه


поле
pole
‫دشت


гора
gora
‫جنگل


ледник
lednik
‫یخچال های طبیعی


пустош
pustosh
‫زمین کشاورزی


остров
ostrov
‫جزیره


джунгла
dzhungla
‫جنگل


ландшафт
landshaft
‫چشم انداز


планини
planini
‫کوه ها


природен парк
priroden park
‫پارک طبیعت


връх
vrŭkh
‫قله


купчина
kupchina
‫توده


протестно шествие
protestno shestvie
‫راه پیمایی اعتراضی


рециклиране
retsiklirane
‫بازیافت


море
more
‫دریا


дим
dim
‫دود


лозе
loze
‫تاکستان


вулкан
vulkan
‫آتشفشان


отпадъци
otpadŭtsi
‫زباله


ниво на водата
nivo na vodata
‫سطح آب