‫نظامی - Ваенная справа


авіяносец
avijanosiec
‫ناو هواپیمابر


амуніцыя
amunicyja
‫مهمات


даспехі
daspiechi
‫زره پوش


армія
armija
‫ارتش


арышт
aryšt
‫دستگیری


атамная бомба
atamnaja bomba
‫بمب اتمی


напад
napad
‫حمله


калючы дрот
kaliučy drot
‫سیم خاردار


выбух
vybuch
‫انفجار


бомба
bomba
‫بمب


гармата
harmata
‫توپ


патрон
patron
‫فشنگ


герб
hierb
‫نشان


абарона
abarona
‫دفاع


знішчэнне
zniščennie
‫تخریب


барацьба
baraćba
‫جنگ


знішчальнік-бамбардзіроўшчык
zniščaĺnik-bambardziroŭščyk
‫جنگنده بمب افکن


процігаз
procihaz
‫ماسک ضد گاز


ахова
achova
‫نگهبان


ручная граната
ručnaja hranata
‫نارنجک


кайданкі
kajdanki
‫دستبند


шлем
šliem
‫کلاه خود


марш
marš
‫قدم رو


медаль
miedaĺ
‫مدال


ваенны моц
vajenny moc
‫نظامی


ваенна-марскі флот
vajenna-marski flot
‫نیروی دریایی


мір
mir
‫صلح


пілот
pilot
‫خلبان


пісталет
pistaliet
‫هفت تیر


рэвальвер
revaĺvier
‫هفت تیر


вінтоўка
vintoŭka
‫تفنگ


ракета
rakieta
‫موشک


стралок
stralok
‫تیرانداز


стрэл
strel
‫گلوله


салдат
saldat
‫سرباز


падводная лодка
padvodnaja lodka
‫زیر دریایی


назіранне
nazirannie
‫نظارت


меч
mieč
‫شمشیر


бак
bak
‫تانک


уніформа
uniforma
‫لباس یک شکل


перамога
pieramoha
‫پیروزی


пераможца
pieramožca
‫برنده