การศึกษา - Educació


l'arqueologia
โบราณคดี


l'àtom
อะตอม


la pissarra
กระดาน


el càlcul
การคำนวณ


la calculadora
เครื่องคิดเลข


el certificat
ใบรับรอง


el guix
ชอล์ก


la classe
ชั้นเรียน


el compàs
วงเวียน


la brúixola
เข็มทิศ


el país
ประเทศ


el curs
ชั้นเรียน


el diploma
อนุปริญญา


la direcció
ทิศทาง


la formació
การศึกษา


el filtre
ตัวกรอง


la fórmula
สูตร


la geografia
ภูมิศาสตร์


la gramàtica
ไวยากรณ์


el coneixement
ความรู้


la llengua
ภาษา


la lliçó
การสอน


la biblioteca
ห้องสมุด


la literatura
วรรณคดี


les matemàtiques
คณิตศาสตร์


el microscopi
กล้องจุลทรรศน์


el nombre
จำนวน


el número
ตัวเลข


la pressió
ความดัน


el prisma
ปริซึม


el professor
ศาสตราจารย์


la piràmide
ปิรามิด


la radioactivitat
กัมมันตภาพรังสี


la balança
เครื่องชั่งน้ำหนัก


l'espai
อวกาศ


l'estadística
สถิติ


l'estudi
การศึกษา


la síl·laba
พยางค์


la taula
ตาราง


la traducció
การแปล


el triangle
รูปสามเหลี่ยม


la dièresi
เครื่องหมายบนสระ


la universitat
มหาวิทยาลัย


el mapa del món
แผนที่โลก