Body - ร่างกาย


แขน
kæ̌n
arm


หลัง
lǎng′
back


ศีรษะล้าน
sěen-sà′-lán
bald head


เครา
krao′
beard


เลือด
lêuat
blood


กระดูก
grà′-dòok
bone


ก้น
gôn′
bottom


ถักเปีย
tàk′-bhia
braid


สมอง
sà′-mǎwng
brain


เต้านม
dhâo′-nom′
breast


หู
hǒo
ear


ตา
dha
eye


ใบหน้า
bai′-nâ
face


นิ้ว
néw′
finger


ลายนิ้วมือ
lai-néw′-meu
fingerprint


กำปั้น
gam′-bhân′
fist


เท้า
táo
foot


ผม
pǒm′
hair


ทรงผม
song′-pǒm′
haircut


มือ
meu
hand


หัว
hǔa
head


หัวใจ
hǔa-jai′
heart


นิ้วชี้
néw′-chée
index finger


ไต
dhai′
kidney


หัวเข่า
hǔa-kào′
knee


ขา
kǎ
leg


ริมฝีปาก
rim′-fěe-bhàk
lip


ปาก
bhàk
mouth


ลอนผม
lawn-pǒm′
ringlet


โครงกระดูก
krong-grà′-dòok
skeleton


ผิว
pěw′
skin


กะโหลกศีรษะ
gà′-lòk-sěe-sà′
skull


รอยสัก
rawy-sàk′
tattoo


คอ
kaw
throat


นิ้วหัวแม่มือ
néw′-hǔa-mæ̂-meu
thumb


นิ้วเท้า
néw′-táo
toe


ลิ้น
lín′
tongue


ฟัน
fan′
tooth


วิกผม
wík′-pǒm′
wig