Tiere - สัตว์


สุนัขเยอรมันเช็ปเปิร์ด
sòo′-nák′-yur̶n-man′-chép′-bhèr̶t
der Schäferhund, e


สัตว์
sàt′
das Tier, e


จะงอยปาก
jà′-ngawy-bhàk
der Schnabel, "


ตัวบีเวอร์
dhua-bee-wur̶
der Biber, -


กัด
gàt′
der Biss, e


หมูป่า
mǒo-bhà
das Wildschwein, e


กรง
grong′
der Käfig, e


ลูกวัว
lôok-wua
das Kalb, "er


แมว
mæo
die Katze, n


ลูกไก่
lôok-gài′
das Küken, -


ไก่
gài′
das Huhn, "er


กวาง
gwang
das Reh, e


สุนัข
sòo′-nák′
der Hund, e


โลมา
loh-ma
der Delfin, e


เป็ด
bhèt′
die Ente, n


นกอินทรี
nók′-in′-see
der Adler, -


ขนนก
kǒn′-nók′
die Feder, n


นกกระเรียน
nók′-grà′-rian
der Flamingo, s


ลูกม้า
lôok-má
das Fohlen, -


อาหารสัตว์
a-hǎn-sàt′
das Futter


สุนัขจิ้งจอก
sòo′-nák′-jîng′-jàwk
der Fuchs, "e


แพะ
pǽ′
die Ziege, n


ห่าน
hàn
die Gans, "e


กระต่าย
grà′-dhài
der Hase, n


แม่ไก่
mæ̂-gài′
die Henne, n


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
der Reiher, -


เขาสัตว์
kǎo′-sàt′
das Horn, "er


เกือกม้า
gèuak-má
das Hufeisen, -


ลูกแกะ
lôok-gæ̀′
das Lamm, "er


เชือกจูงสุนัข
chêuak-joong-sòo′-nák′
die Hundeleine, n


กุ้งก้ามกราม
gôong′-gâm-gram
der Hummer, -


การรักสัตว์
gan-rák′-sàt′
die Tierliebe


ลิง
ling′
der Affe, n


ตระกร้อครอบปาก
dhrà′-grâwk-râwp-bhàk
der Maulkorb, "e


รัง
rang′
das Nest, er


นกฮูก
nók′-hôok
die Eule, n


นกแก้ว
nók′-gæ̂o
der Papagei, en


นกยูง
nók′-yoong
der Pfau, en


นกกระทุง
nók′-grà′-toong′
der Pelikan, e


นกเพนกวิน
nók′-payn-gwin′
der Pinguin, e


สัตว์เลี้ยง
sàt′-líang
das Haustier, e


นกพิราบ
nók′-pí′-râp
die Taube, n


กระต่าย
grà′-dhài
das Kaninchen, -


ไก่โต้ง
gài′-dhông
der Hahn, "e


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
der Seelöwe, n


นกนางนวล
nók′-nang-nuan
die Möwe, n


แมวน้ำ
mæo-nám
der Seehund, e


แกะ
gæ̀′
das Schaf, e


งู
ngoo
die Schlange, n


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
der Storch, "e


หงส์
hǒng′
der Schwan, "e


ปลาเทราท์
bhla-tay-ra
die Forelle, n


ไก่งวง
gài′-nguang
der Truthahn, "e


เต่า
dhào′
die Schildkröte, n


อีแร้ง
ee-rǽng
der Geier, -


หมาป่า
mǎ-bhà
der Wolf, "e