การศึกษา - Arsimimi


Arkeologjia
โบราณคดี


Atomi
อะตอม


Tabela
กระดาน


Llogaritja
การคำนวณ


Llogaritësi
เครื่องคิดเลข


Çertifikata
ใบรับรอง


Shkumësi
ชอล์ก


Klasa
ชั้นเรียน


Kompasi
วงเวียน


Busulla
เข็มทิศ


Vendi
ประเทศ


Kursi
ชั้นเรียน


Diploma
อนุปริญญา


Drejtimi
ทิศทาง


Arsimimi
การศึกษา


Filtri
ตัวกรอง


Formula
สูตร


Gjeografia
ภูมิศาสตร์


Gramatika
ไวยากรณ์


Dituria
ความรู้


Gjuha
ภาษา


Mësimi
การสอน


Biblioteka
ห้องสมุด


Literatura
วรรณคดี


Matematika
คณิตศาสตร์


Mikroskopi
กล้องจุลทรรศน์


Numri
จำนวน


Numri
ตัวเลข


Presioni
ความดัน


Prizmi
ปริซึม


Profesori
ศาสตราจารย์


Piramidale
ปิรามิด


Radioaktiviteti
กัมมันตภาพรังสี


Shkallët
เครื่องชั่งน้ำหนัก


Hapësira
อวกาศ


Statistikat
สถิติ


Studimet
การศึกษา


Rrokje
พยางค์


Tabela
ตาราง


Përkthimi
การแปล


Trekëndëshi
รูปสามเหลี่ยม


Umlauti
เครื่องหมายบนสระ


Universiteti
มหาวิทยาลัย


Harta e botës
แผนที่โลก