การศึกษา - Educación


la arqueología
โบราณคดี


el átomo
อะตอม


la pizarra
กระดาน


el cálculo
การคำนวณ


la calculadora
เครื่องคิดเลข


el certificado
ใบรับรอง


la tiza
ชอล์ก


la clase
ชั้นเรียน


el compás
วงเวียน


la brújula
เข็มทิศ


el país
ประเทศ


el curso
ชั้นเรียน


el diploma
อนุปริญญา


la dirección
ทิศทาง


la formación
การศึกษา


el filtro
ตัวกรอง


la fórmula
สูตร


la geografía
ภูมิศาสตร์


la gramática
ไวยากรณ์


el conocimiento
ความรู้


la lengua
ภาษา


la lección
การสอน


la biblioteca
ห้องสมุด


la literatura
วรรณคดี


las matemáticas
คณิตศาสตร์


el microscopio
กล้องจุลทรรศน์


el número
จำนวน


el número
ตัวเลข


la presión
ความดัน


el prisma
ปริซึม


el profesor
ศาสตราจารย์


la pirámide
ปิรามิด


la radiactividad
กัมมันตภาพรังสี


la balanza
เครื่องชั่งน้ำหนัก


el espacio
อวกาศ


las estadísticas
สถิติ


el estudio
การศึกษา


la sílaba
พยางค์


la tabla
ตาราง


la traducción
การแปล


el triángulo
รูปสามเหลี่ยม


la diéresis
เครื่องหมายบนสระ


la universidad
มหาวิทยาลัย


el mapa del mundo
แผนที่โลก