การศึกษา - Edukado


la arkeologio
โบราณคดี


la atomo
อะตอม


la tabulo
กระดาน


la kalkulo
การคำนวณ


la kalkulilo
เครื่องคิดเลข


la atestilo
ใบรับรอง


la kreto
ชอล์ก


la klaso
ชั้นเรียน


la cirkelo
วงเวียน


la kompaso
เข็มทิศ


la lando
ประเทศ


la kurso
ชั้นเรียน


la diplomo
อนุปริญญา


la kompasdirekto
ทิศทาง


la edukado
การศึกษา


la filtrilo
ตัวกรอง


la formulo
สูตร


la geografio
ภูมิศาสตร์


la gramatiko
ไวยากรณ์


la scio
ความรู้


la lingvo
ภาษา


la leciono
การสอน


la biblioteko
ห้องสมุด


la literaturo
วรรณคดี


la matematiko
คณิตศาสตร์


la mikroskopo
กล้องจุลทรรศน์


la cifero
จำนวน


la nombro
ตัวเลข


la premo
ความดัน


la prismo
ปริซึม


la profesoro
ศาสตราจารย์


la piramido
ปิรามิด


la radioaktiveco
กัมมันตภาพรังสี


la pesilo
เครื่องชั่งน้ำหนัก


la spaco
อวกาศ


la statistiko
สถิติ


la studoj
การศึกษา


la silabo
พยางค์


la tablo
ตาราง


la traduko
การแปล


la triangulo
รูปสามเหลี่ยม


la tremao
เครื่องหมายบนสระ


la universitato
มหาวิทยาลัย


la monda mapo
แผนที่โลก