สถาปัตยกรรม - Architecture


architecture
สถาปัตยกรรม


arena
สนามกีฬา


barn
โรงนา


baroque
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


block
อิฐ


brick house
บ้านอิฐ


bridge
สะพาน


building
อาคาร


castle
ปราสาท


cathedral
มหาวิหาร


column
เสา


construction site
สถานที่ก่อสร้าง


dome
หลังคาโดม


facade
ซุ้มประตู


football stadium
สนามกีฬา


fort
ป้อม


gable
หลังคาหน้าจั่ว


gate
ประตู


half-timbered house
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


lighthouse
ประภาคาร


monument
สิ่งก่อสร้าง


mosque
มัสยิด


obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


office building
อาคารสำนักงาน


roof
หลังคา


ruin
ซากปรักหักพัง


scaffold
นั่งร้าน


skyscraper
ตึกระฟ้า


suspension bridge
สะพานแขวน


tile
กระเบื้อง