ศัพท์นามธรรม - Abstract terms


administration
การจัดการ


advertising
การโฆษณา


arrow
ลูกศร


ban
ห้าม


career
อาชีพ


center
ศูนย์


choice
การเลือกตั้ง


collaboration
การทำงานร่วมกัน


color
สี


contact
การติดต่อ


danger
อันตราย


declaration of love
การสารภาพรัก


decline
ความเสื่อมสภาพ


definition
การจำกัดความ


difference
ความแตกต่าง


difficulty
ความยากลำบาก


direction
ทิศทาง


discovery
การค้นพบ


disorder
ความวุ่นวาย


distance
ระยะห่าง


distance
ระยะทาง


diversity
ความหลากหลาย


effort
ความพยายาม


exploration
การสำรวจ


fall
การล้ม


force
กำลัง


fragrance
กลิ่นหอม


freedom
เสรีภาพ


ghost
ผี


half
ครึ่งหนึ่ง


height
ความสูง


help
ความช่วยเหลือ


hiding place
การหลบซ่อน


homeland
บ้านเกิด


hygiene
ความสะอาด


idea
ความคิด


illusion
ภาพลวงตา


imagination
จินตนาการ


intelligence
ปัญญา


invitation
การเชิญ


justice
ความยุติธรรม


light
แสง


look
การมอง


loss
การสูญเสีย


magnification
การขยาย


mistake
ความผิดพลาด


murder
การฆาตกรรม


nation
ประเทศชาติ


novelty
ความแปลกใหม่


option
ตัวเลือก


patience
ความอดทน


planning
การวางแผน


problem
ปัญหา


protection
การป้องกัน


reflection
การสะท้อน


republic
สาธารณรัฐ


risk
ความเสี่ยง


safety
ความปลอดภัย


secret
ความลับ


sex
เพศ


shadow
เงา


size
ขนาด


solidarity
ความสามัคคี


success
ความสำเร็จ


support
การสนับสนุน


tradition
ประเพณี


weight
น้ำหนัก