ศาสนา - Religion


Easter
เทศกาลอีสเตอร์


Easter egg
ไข่อีสเตอร์


angel
นางฟ้า


bell
ระฆัง


bible
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


bishop
บิชอป


blessing
การสวดให้พร


Buddhism
พระพุทธศาสนา


Christianity
ศาสนาคริสต์


Christmas gift
ของขวัญคริสต์มาส


Christmas tree
ต้นคริสต์มาส


church
โบสถ์


coffin
โลงศพ


creation
การสร้าง


crucifix
ไม้กางเขน


devil
ภูต


god
พระเจ้า


Hinduism
ศาสนาฮินดู


Islam
ศาสนาอิสลาม


Judaism
ศาสนายูดาย


meditation
การทำสมาธิ


mummy
มัมมี่


Muslim
ชาวมุสลิม


pope
สมเด็จพระสันตะปาปา


prayer
การภาวนา


priest
นักบวช


religion
ศาสนา


service
การไปโบสน์


synagogue
สุเหร่ายิว


temple
วัด


tomb
สุสาน