เวลา - Time


alarm clock
นาฬิกาปลุก


ancient history
ยุคโบราณ


antique
โบราณวัตถุ


appointment book
สมุดนัดหมาย


autumn / fall
ฤดูใบไม้ร่วง


break
การหยุดพัก


calendar
ปฏิทิน


century
ศตวรรษ


clock
นาฬิกา


coffee break
ช่วงพักดื่มกาแฟ


date
วันที่


digital clock
นาฬิกาดิจิตอล


eclipse
สุริยุปราคา


end
สิ้นสุด


future
อนาคต


history
ประวัติศาสตร์


hourglass
นาฬิกาทราย


middle ages
ยุคกลาง


month
เดือน


morning
ตอนเช้า


past
อดีต


pocket watch
นาฬิกาพก


punctuality
การตรงต่อเวลา


rush
ความเร่งรีบ


seasons
ฤดูกาล


spring
ฤดูใบไม้ผลิ


sundial
นาฬิกาแดด


sunrise
พระอาทิตย์ขึ้น


sunset
พระอาทิตย์ตก


time
ช่วงเวลา


time
เวลา


waiting time
เวลาที่รอคอย


weekend
วันหยุดสุดสัปดาห์


year
ปี