สำนักงาน - Office


ball pen
ปากกาลูกลื่น


break
ช่วงพัก


briefcase
กระเป๋าเอกสาร


coloring pencil
ดินสอสี


conference
การประชุม


conference room
ห้องประชุม


copy
สำเนา


directory
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


file
แฟ้มข้อมูล


filing cabinet
ตู้เก็บเอกสาร


fountain pen
ปากกาหมึกซึม


letter tray
ถาดจดหมาย


marker
ปากกามาร์คเกอร์


notebook
สมุดบันทึก


notepad
กระดาษจดบันทึก


office
สำนักงาน


office chair
เก้าอี้สำนักงาน


overtime
การทำงานล่วงเวลา


paper clip
คลิปหนีบกระดาษ


pencil
ดินสอ


punch
ที่เจาะรู


safe
ตู้เซฟ


sharpener
ที่เหลาดินสอ


shredded paper
เศษกระดาษ


shredder
เครื่องทำลายเอกสาร


spiral binding
เข้าสันแบบเกลียว


staple
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


stapler
แม็กเย็บกระดาษ


typewriter
เครื่องพิมพ์ดีด


workstation
ที่ทำงาน