การศึกษา - Obrazovanje


arheologija
โบราณคดี


atom
อะตอม


ploča
กระดาน


proračun
การคำนวณ


džepni računar
เครื่องคิดเลข


diploma
ใบรับรอง


kreda
ชอล์ก


razred
ชั้นเรียน


šestar
วงเวียน


kompas
เข็มทิศ


zemlja
ประเทศ


kurs
ชั้นเรียน


diploma
อนุปริญญา


pravac svijeta
ทิศทาง


obrazovanje
การศึกษา


filter
ตัวกรอง


formula
สูตร


geografija
ภูมิศาสตร์


gramatika
ไวยากรณ์


znanje
ความรู้


jezik
ภาษา


predavanje
การสอน


biblioteka
ห้องสมุด


književnost
วรรณคดี


matematika
คณิตศาสตร์


mikroskop
กล้องจุลทรรศน์


broj
จำนวน


broj
ตัวเลข


pritisak
ความดัน


prizma
ปริซึม


profesor
ศาสตราจารย์


piramida
ปิรามิด


radioaktivnost
กัมมันตภาพรังสี


vaga
เครื่องชั่งน้ำหนัก


svemir
อวกาศ


statistika
สถิติ


studije
การศึกษา


slog
พยางค์


tabela
ตาราง


prijevod
การแปล


trokut
รูปสามเหลี่ยม


umlaut
เครื่องหมายบนสระ


univerzitet
มหาวิทยาลัย


karta svijeta
แผนที่โลก