สิ่งแวดล้อม - Околна среда


селско стопанство
selsko stopanstvo
เกษตรกรรม


замърсяване на въздуха
zamŭrsyavane na vŭzdukha
มลพิษทางอากาศ


мравуняк
mravunyak
จอมปลวก


канал
kanal
คลอง


крайбрежие
kraĭbrezhie
ชายฝั่ง


континент
kontinent
ทวีป


поток
potok
ลำห้วย


бент
bent
เขื่อน


пустиня
pustinya
ทะเลทราย


дюна
dyuna
เนินทราย


поле
pole
ทุ่งหญ้า


гора
gora
ป่าไม้


ледник
lednik
ธารน้ำแข็ง


пустош
pustosh
พุ่มไม้เตี้ย


остров
ostrov
เกาะ


джунгла
dzhungla
ป่าทึบ


ландшафт
landshaft
ภูมิทัศน์


планини
planini
เทือกเขา


природен парк
priroden park
อุทยานแห่งชาติ


връх
vrŭkh
ยอดเขา


купчина
kupchina
กอง


протестно шествие
protestno shestvie
การเดินขบวนประท้วง


рециклиране
retsiklirane
การรีไซเคิล


море
more
ทะเล


дим
dim
ควัน


лозе
loze
ไร่องุ่น


вулкан
vulkan
ภูเขาไฟ


отпадъци
otpadŭtsi
ขยะ


ниво на водата
nivo na vodata
ระดับน้ำ