คำศัพท์

สิ่งแวดล้อม» Околна среда

games images

селско стопанство
selsko stopanstvo
เกษตรกรรม

games images

замърсяване на въздуха
zamŭrsyavane na vŭzdukha
มลพิษทางอากาศ

games images

мравуняк
mravunyak
จอมปลวก

games images

канал
kanal
คลอง

games images

крайбрежие
kraĭbrezhie
ชายฝั่ง

games images

континент
kontinent
ทวีป

games images

поток
potok
ลำห้วย

games images

бент
bent
เขื่อน

games images

пустиня
pustinya
ทะเลทราย

games images

дюна
dyuna
เนินทราย

games images

поле
pole
ทุ่งหญ้า

games images

гора
gora
ป่าไม้

games images

ледник
lednik
ธารน้ำแข็ง

games images

пустош
pustosh
พุ่มไม้เตี้ย

games images

остров
ostrov
เกาะ

games images

джунгла
dzhungla
ป่าทึบ

games images

ландшафт
landshaft
ภูมิทัศน์

games images

планини
planini
เทือกเขา

games images

природен парк
priroden park
อุทยานแห่งชาติ

games images

връх
vrŭkh
ยอดเขา

games images

купчина
kupchina
กอง

games images

протестно шествие
protestno shestvie
การเดินขบวนประท้วง

games images

рециклиране
retsiklirane
การรีไซเคิล

games images

море
more
ทะเล

games images

дим
dim
ควัน

games images

лозе
loze
ไร่องุ่น

games images

вулкан
vulkan
ภูเขาไฟ

games images

отпадъци
otpadŭtsi
ขยะ

games images

ниво на водата
nivo na vodata
ระดับน้ำ