ศัพท์นามธรรม - Абстрактныя тэрміны


адміністрацыя
administracyja
การจัดการ


рэклама
reklama
การโฆษณา


стрэлка
strelka
ลูกศร


забарона
zabarona
ห้าม


кар'ера
karjera
อาชีพ


цэнтр
centr
ศูนย์


выбар
vybar
การเลือกตั้ง


супрацоўніцтва
supracoŭnictva
การทำงานร่วมกัน


колер
kolier
สี


кантакт
kantakt
การติดต่อ


небяспека
niebiaspieka
อันตราย


прызнанне ў каханні
pryznannie ŭ kachanni
การสารภาพรัก


зніжэнне
znižennie
ความเสื่อมสภาพ


вызначэнне
vyznačennie
การจำกัดความ


розніца
roznica
ความแตกต่าง


цяжкасць
ciažkasć
ความยากลำบาก


кірунак
kirunak
ทิศทาง


адкрыццё
adkryccio
การค้นพบ


непарадак
nieparadak
ความวุ่นวาย


далечыня
daliečynia
ระยะห่าง


адлегласць
adliehlasć
ระยะทาง


разнастайнасць
raznastajnasć
ความหลากหลาย


намаганне
namahannie
ความพยายาม


даследаванне
dasliedavannie
การสำรวจ


падзенне
padziennie
การล้ม


сіла
sila
กำลัง


водар
vodar
กลิ่นหอม


свабода
svaboda
เสรีภาพ


прывід
pryvid
ผี


палова
palova
ครึ่งหนึ่ง


вышыня
vyšynia
ความสูง


дапамога
dapamoha
ความช่วยเหลือ


схованка
schovanka
การหลบซ่อน


радзіма
radzima
บ้านเกิด


гігіена
hihijena
ความสะอาด


ідэя
ideja
ความคิด


ілюзія
iliuzija
ภาพลวงตา


уяўленне
ujaŭliennie
จินตนาการ


інтэлект
inteliekt
ปัญญา


запрашэнне
zaprašennie
การเชิญ


справядлівасць
spraviadlivasć
ความยุติธรรม


святло
sviatlo
แสง


знешні выгляд
zniešni vyhliad
การมอง


страта
strata
การสูญเสีย


павелічэнне
pavieličennie
การขยาย


памылка
pamylka
ความผิดพลาด


забойства
zabojstva
การฆาตกรรม


нацыя
nacyja
ประเทศชาติ


навізна
navizna
ความแปลกใหม่


варыянт
varyjant
ตัวเลือก


цярпенне
ciarpiennie
ความอดทน


планаванне
planavannie
การวางแผน


праблема
prabliema
ปัญหา


абарона
abarona
การป้องกัน


адлюстраванне
adliustravannie
การสะท้อน


рэспубліка
respublika
สาธารณรัฐ


рызыка
ryzyka
ความเสี่ยง


бяспека
biaspieka
ความปลอดภัย


таямніца
tajamnica
ความลับ


сэкс
seks
เพศ


цень
cień
เงา


памер
pamier
ขนาด


салідарнасць
salidarnasć
ความสามัคคี


поспех
pospiech
ความสำเร็จ


падтрымка
padtrymka
การสนับสนุน


традыцыя
tradycyja
ประเพณี


вага
vaha
น้ำหนัก