คำศัพท์

เทคโนโลยี» Тэхналогія

games images

паветраная помпа
pavietranaja pompa
ปั๊มลม

games images

аэраздымка
aerazdymka
ภาพถ่ายทางอากาศ

games images

шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
ตลับลูกปืน

games images

батарэя
batareja
ถ่านไฟฉาย

games images

веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
โซ่จักรยาน

games images

кабель
kabieĺ
สายเคเบิล

games images

кабельны барабан
kabieĺny baraban
ม้วนสายเคเบิ้ล

games images

фотакамера
fotakamiera
กล้องถ่ายภาพ

games images

касета
kasieta
เทปคาสเซ็ท

games images

зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
เครื่องชาร์จแบต

games images

кабіна
kabina
ห้องนักบิน

games images

зубчастае кола
zubčastaje kola
ล้อเฟือง

games images

кодавы замок
kodavy zamok
กุญแจรหัส

games images

кампутар
kamputar
คอมพิวเตอร์

games images

кран
kran
เครน

games images

працоўны стол
pracoŭny stol
เดสก์ทอป

games images

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
แท่นเจาะน้ำมัน

games images

дыскавод
dyskavod
ไดรฟ์

games images

DVD дыск
DVD dysk
ดีวีดี

games images

электрарухавік
eliektraruchavik
มอเตอร์ไฟฟ้า

games images

энергія
enierhija
พลังงาน

games images

экскаватар
ekskavatar
รถขุดดิน

games images

факс
faks
เครื่องแฟกซ์

games images

плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
กล้องฟิล์ม

games images

дыскета
dyskieta
แผ่นดิสก์

games images

падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
แว่นตานิรภัย

games images

жорсткі дыск
žorstki dysk
ฮาร์ดดิสก์

games images

джойсцік
džojscik
จอยสติ๊ก

games images

клавіша
klaviša
ปุ่ม

games images

пасадка
pasadka
การลงจอด

games images

ноўтбук
noŭtbuk
โน๊ตบุ๊ค

games images

газонакасілка
hazonakasilka
เครื่องตัดหญ้า

games images

аб‘ектыў
abjektyŭ
เลนส์

games images

машына
mašyna
เครื่องจักร

games images

марскі прапелер
marski prapielier
ใบพัดเรือ

games images

шахта
šachta
เหมือง

games images

падвойны сокет
padvojny sokiet
ปลั๊กสามตา

games images

прынтэр
prynter
เครื่องพิมพ์

games images

праграма
prahrama
โปรแกรม

games images

прапелер
prapielier
ใบพัด

games images

помпа
pompa
เครื่องสูบน้ำ

games images

прайгравальнік
prajhravaĺnik
เครื่องเล่นแผ่นเสียง

games images

пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
รีโมท

games images

робат
robat
หุ่นยนต์

games images

спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
จานดาวเทียม

games images

швейная машына
šviejnaja mašyna
จักรเย็บผ้า

games images

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
ฟิล์มภาพยนตร์

games images

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

games images

касмічны човен
kasmičny čovien
กระสวยอวกาศ

games images

каток
katok
รถบดถนน

games images

падвеска
padvieska
ระบบกันสะเทือนของรถ

games images

пераключальнік
pierakliučaĺnik
สวิทช์

games images

вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
เทปวัด

games images

тэхналогія
technalohija
เทคโนโลยี

games images

тэлефон
teliefon
โทรศัพท์

games images

тэлеаб‘ектыў
telieabjektyŭ
เลนส์โทรภาพ

games images

тэлескоп
telieskop
กล้องโทรทรรศน์

games images

USB флэшка
USB fleška
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี

games images

клапан
klapan
วาล์ว

games images

відэакамера
videakamiera
กล้องวิดีโอ

games images

напружанне
napružannie
แรงดันไฟฟ้า

games images

вадзяное кола
vadzianoje kola
กังหันน้ำ

games images

ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
กังหันลม

games images

вятрак
viatrak
โรงสีแบบกังหันลม