เทคโนโลยี - Тэхналогія


паветраная помпа
pavietranaja pompa
ปั๊มลม


аэраздымка
aerazdymka
ภาพถ่ายทางอากาศ


шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
ตลับลูกปืน


батарэя
batareja
ถ่านไฟฉาย


веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
โซ่จักรยาน


кабель
kabieĺ
สายเคเบิล


кабельны барабан
kabieĺny baraban
ม้วนสายเคเบิ้ล


фотакамера
fotakamiera
กล้องถ่ายภาพ


касета
kasieta
เทปคาสเซ็ท


зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
เครื่องชาร์จแบต


кабіна
kabina
ห้องนักบิน


зубчастае кола
zubčastaje kola
ล้อเฟือง


кодавы замок
kodavy zamok
กุญแจรหัส


кампутар
kamputar
คอมพิวเตอร์


кран
kran
เครน


працоўны стол
pracoŭny stol
เดสก์ทอป


буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
แท่นเจาะน้ำมัน


дыскавод
dyskavod
ไดรฟ์


DVD дыск
DVD dysk
ดีวีดี


электрарухавік
eliektraruchavik
มอเตอร์ไฟฟ้า


энергія
enierhija
พลังงาน


экскаватар
ekskavatar
รถขุดดิน


факс
faks
เครื่องแฟกซ์


плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
กล้องฟิล์ม


дыскета
dyskieta
แผ่นดิสก์


падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
แว่นตานิรภัย


жорсткі дыск
žorstki dysk
ฮาร์ดดิสก์


джойсцік
džojscik
จอยสติ๊ก


клавіша
klaviša
ปุ่ม


пасадка
pasadka
การลงจอด


ноўтбук
noŭtbuk
โน๊ตบุ๊ค


газонакасілка
hazonakasilka
เครื่องตัดหญ้า


аб'ектыў
abjektyŭ
เลนส์


машына
mašyna
เครื่องจักร


марскі прапелер
marski prapielier
ใบพัดเรือ


шахта
šachta
เหมือง


падвойны сокет
padvojny sokiet
ปลั๊กสามตา


прынтэр
prynter
เครื่องพิมพ์


праграма
prahrama
โปรแกรม


прапелер
prapielier
ใบพัด


помпа
pompa
เครื่องสูบน้ำ


прайгравальнік
prajhravaĺnik
เครื่องเล่นแผ่นเสียง


пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
รีโมท


робат
robat
หุ่นยนต์


спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
จานดาวเทียม


швейная машына
šviejnaja mašyna
จักรเย็บผ้า


слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
ฟิล์มภาพยนตร์


сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์


касмічны човен
kasmičny čovien
กระสวยอวกาศ


каток
katok
รถบดถนน


падвеска
padvieska
ระบบกันสะเทือนของรถ


пераключальнік
pierakliučaĺnik
สวิทช์


вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
เทปวัด


тэхналогія
technalohija
เทคโนโลยี


тэлефон
teliefon
โทรศัพท์


тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
เลนส์โทรภาพ


тэлескоп
telieskop
กล้องโทรทรรศน์


USB флэшка
USB fleška
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี


клапан
klapan
วาล์ว


відэакамера
videakamiera
กล้องวิดีโอ


напружанне
napružannie
แรงดันไฟฟ้า


вадзяное кола
vadzianoje kola
กังหันน้ำ


ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
กังหันลม


вятрак
viatrak
โรงสีแบบกังหันลม