การสื่อสาร - Сувязь


адрас
adras
ที่อยู่


алфавіт
alfavit
ตัวอักษร


аўтаадказчык
aŭtaadkazčyk
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


антэна
antena
เสาอากาศ


выклік
vyklik
การโทรศัพท์


кампакт-дыск
kampakt-dysk
ซีดี


сувязі
suviazi
การสื่อสาร


канфідэнцыяльна
kanfidencyjaĺna
ความน่าเชื่อถือ


сувязі
suviazi
การเชื่อมต่อ


абмеркаванне
abmierkavannie
การอภิปราย


электронная пошта
eliektronnaja pošta
อีเมล์


забава
zabava
ความบันเทิง


экспрэс дастаўка
ekspres dastaŭka
ส่งด่วน


факс
faks
เครื่องแฟกซ์


кінаіндустрыя
kinaindustryja
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


шрыфт
šryft
ตัวอักษร


прывітанне
pryvitannie
การทักทาย


віншаванне
vinšavannie
การทักทาย


паштоўка
paštoŭka
บัตรอวยพร


навушнікі
navušniki
หูฟัง


іконка
ikonka
ไอคอน


інфармацыя
infarmacyja
ข้อมูล


інтэрнэт
internet
อินเทอร์เน็ต


інтэрв'ю
intervju
การสัมภาษณ์


клавіятура
klavijatura
แป้นพิมพ์


літара
litara
ตัวอักษร


ліст
list
จดหมาย


часопіс
časopis
นิตยสาร


сродак інфармацыі
srodak infarmacyi
สื่อ


мікрафон
mikrafon
ไมโครโฟน


мабільны тэлефон
mabiĺny teliefon
โทรศัพท์มือถือ


мадэм
madem
โมเด็ม


манітор
manitor
จอภาพ


кілімок для мышы
kilimok dlia myšy
แผ่นรองเมาส์


навіны
naviny
ข้อความ


газета
hazieta
หนังสือพิมพ์


шум
šum
เสียง


нататка
natatka
การจดบันทึก


нататка post-it
natatka post-it
การดาษโน้ต


таксафон
taksafon
โทรศัพท์สาธารณะ


фота
fota
ภาพ


фотаальбом
fotaaĺbom
อัลบั้มรูป


паштоўка з відам
paštoŭka z vidam
โปสการ์ดภาพ


паштовая скрынка
paštovaja skrynka
กล่องไปรษณีย์


радыё
radyjo
วิทยุ


тэлефонная трубка
teliefonnaja trubka
ผู้รับ


пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
รีโมท


спадарожнік
spadarožnik
ดาวเทียม


экран
ekran
หน้าจอ


шыльда
šyĺda
ป้าย


подпіс
podpis
ลายเซ็น


смартфон
smartfon
สมาร์ทโฟน


дынамік
dynamik
ลำโพง


паштовая марка
paštovaja marka
แสตมป์


паштовая папера
paštovaja papiera
กระดาษเขียนจดหมาย


тэлефонны званок
teliefonny zvanok
โทรศัพท์


тэлефонная размова
teliefonnaja razmova
การสนทนาทางโทรศัพท์


тэлевізійная камера
telievizijnaja kamiera
กล้องโทรทัศน์


тэкст
tekst
บทความ


ТВ
TV
ทีวี


відэакасета
videakasieta
วิดีโอเทป


радыё рацыя
radyjo racyja
เครื่องส่งรับวิทยุ


вэб-старонка
veb-staronka
เว็บไซต์


слова
slova
คำ