ศาสนา - дин


пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
เทศกาลอีสเตอร์


пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
ไข่อีสเตอร์


мэлэIич
mèlèIič
นางฟ้า


тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
ระฆัง


библие
biblie
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


епископ
episkop
บิชอป


имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
การสวดให้พร


буддизм
buddizm
พระพุทธศาสนา


христианств
hristianstv
ศาสนาคริสต์


рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
ของขวัญคริสต์มาส


рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
ต้นคริสต์มาส


чылыс
čylys
โบสถ์


пхъэмбай
ph’’èmbaj
โลงศพ


гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
การสร้าง


хэIумэн
hèIumèn
ไม้กางเขน


джынапцIэ
džynapcIè
ภูต


тхьэ
th’è
พระเจ้า


индуизм (дин)
induizm (din)
ศาสนาฮินดู


ислъам (дин)
isl’’am (din)
ศาสนาอิสลาม


иудаизм (дин)
iudaizm (din)
ศาสนายูดาย


медитацие
meditacie
การทำสมาธิ


мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
มัมมี่


бысылъымэн
bysyl’’ymèn
ชาวมุสลิม


пап (римскэ)
pap (rimskè)
สมเด็จพระสันตะปาปา


дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
การภาวนา


дин пащ
din paŝ
นักบวช


дин
din
ศาสนา


тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
การไปโบสน์


синагог
sinagog
สุเหร่ายิว


чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
วัด


къэ, бэны
k’’è, bèny
สุสาน