การศึกษา - гъэсэныгъ


археологие
arheologie
โบราณคดี


атом
atom
อะตอม


пхъэмбгъу, док
ph’’èmbg’’u, dok
กระดาน


къэлъытэныр
k’’èl’’ytènyr
การคำนวณ


калькулятор
kal’kuljator
เครื่องคิดเลข


документ
dokument
ใบรับรอง


етIэф
etIèf
ชอล์ก


класс
klass
ชั้นเรียน


циркуль
cirkul’
วงเวียน


къыблэмамэ
k’’yblèmamè
เข็มทิศ


хэгъэгу
hèg’’ègu
ประเทศ


курс
kurs
ชั้นเรียน


диплом
diplom
อนุปริญญา


лъэныкъо
l’’ènyk’’o
ทิศทาง


гъэсэныгъ
g’’èsènyg’’
การศึกษา


фильтр
fil’tr
ตัวกรอง


формул
formul
สูตร


географие
geografie
ภูมิศาสตร์


грамматик, бзэхабз
grammatik, bzèhabz
ไวยากรณ์


шIэныгъэ
šIènyg’’è
ความรู้


бзэ
bzè
ภาษา


урок
urok
การสอน


библиотек
bibliotek
ห้องสมุด


литератур
literatur
วรรณคดี


математикэ, хьисап
matematikè, h’isap
คณิตศาสตร์


микроскоп
mikroskop
กล้องจุลทรรศน์


пчъагъ
pč’’ag’’
จำนวน


номер
nomer
ตัวเลข


лъыдэкIуай
l’’ydèkIuaj
ความดัน


призм
prizm
ปริซึม


профессор
professor
ศาสตราจารย์


пирамид
piramid
ปิรามิด


радиоактивнагъ
radioaktivnag’’
กัมมันตภาพรังสี


щэчалъ
ŝèčal’’
เครื่องชั่งน้ำหนัก


космос, дунай
kosmos, dunaj
อวกาศ


статистикэ
statistikè
สถิติ


еджэныр
edžènyr
การศึกษา


пычыгъу
pyčyg’’u
พยางค์


таблиц
tablic
ตาราง


зэдзэкIыныр
zèdzèkIynyr
การแปล


щэнэбзы
ŝènèbzy
รูปสามเหลี่ยม


умлаут
umlaut
เครื่องหมายบนสระ


университет
universitet
มหาวิทยาลัย


дунаим икарт
dunaim ikart
แผนที่โลก