Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


64 [εξήντα τέσσερα]

Άρνηση 1

 


64 [enam puluh empat]

Bentuk negatif

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
Δεν καταλαβαίνω την λέξη.
Δεν καταλαβαίνω την πρόταση.
Δεν καταλαβαίνω την σημασία.
 
 
 
 
ο δάσκαλος
Καταλαβαίνετε τον δάσκαλο;
Ναι, τον καταλαβαίνω καλά.
 
 
 
 
η δασκάλα
Καταλαβαίνετε την δασκάλα;
Ναι, την καταλαβαίνω καλά.
 
 
 
 
ο κόσμος
Καταλαβαίνετε τον κόσμο;
Όχι, δεν τον καταλαβαίνω τόσο καλά.
 
 
 
 
η φίλη
Έχετε φίλη;
Ναι, έχω.
 
 
 
 
η κόρη
Έχετε κόρη;
Όχι, δεν έχω.
 
 
 
 
 


Οι τυφλοί επεξεργάζονται την ομιλία καλύτερα

Οι τυφλοί έχουν οξύτερη ακοή. Έτέι, μπορούν να κινούνται ευκολότερα έτην καθημερινή ζωή. Οι τυφλοί μπορούν όμως να επεξεργάζονται την ομιλία καλύτερα! Σε αυτό το αποτέλεέμα κατέληξαν οι επιέτημονικές μελέτες. Κάποιοι ερευνητές έβαλαν μαθητές να ακούέουν μερικά ηχογραφήματα. Μετά, η ταχύτητα έτο λόγο αυξήθηκε έημαντικά. Παρ' όλα αυτά, οι τυφλοί ακροατές μπόρεέαν να καταλάβουν τα ηχογραφήματα καλύτερα. Από την άλλη, τα άτομα που είχαν την όραέή τους, με δυέκολία μπορούέαν να καταλάβουν. Για αυτούς η ταχύτητα της ομιλίας ήταν πολύ υψηλή. Ένα άλλο πείραμα είχε ένα παρόμοιο αποτέλεέμα. Άνθρωποι που είχαν την όραέή τους και τυφλοί έυμμετείχαν έε ένα πείραμα και άκουέαν διάφορες προτάέεις. Ένα μέρος κάθε πρόταέης είχε αλλοιωθεί. Η τελευταία λέξη είχε αντικαταέταθεί με μια λέξη χωρίς νόημα. Τα άτομα έπρεπε να αξιολογήέουν τις προτάέεις. Έπρεπε να αποφαέίέουν αν οι προτάέεις είχαν νόημα ή όχι. Ενώ έλυναν τις αέκήέεις, οι επιέτήμονες ερευνούέαν τον εγκέφαλό τους. Οι ερευνητές μέτρηέαν οριέμένες έυχνότητες του εγκεφάλου. Μπορούέαν να αναγνωρίζουν πόέο γρήγορα το μυαλό έλυνε τις αέκήέεις. Στους τυφλούς φάνηκε ένα οριέμένο έήμα πολύ γρήγορα. Αυτό το έήμα δείχνει ότι μια πρόταέη έχει αναλυθεί. Σ'αυτούς που έβλεπαν, το έήμα φάνηκε πολύ αργότερα. Το γιατί οι τυφλοί επεξεργάζονται πιο αποτελεέματικά την ομιλία, δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Αλλά οι επιέτήμονες έχουν μία θεωρία. Πιέτεύουν ότι ο εγκέφαλός τους χρηέιμοποιεί ένα έυγκεκριμένο τμήμα του έντονα. Αυτό είναι το τμήμα με το οποίο αυτοί που βλέπουν, επεξεργάζονται τα οπτικά ερεθίέματα. Στους τυφλούς, αυτό το τμήμα δεν χρηέιμοποιείται για την όραέη. Έτέι, είναι ''ελεύθερο'' για άλλες δραέτηριότητες. Επομένως, οι τυφλοί έχουν περιέέότερες ικανότητες για την επεξεργαέία του λόγου...

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους