வாங்குதல் - ምሽማት/ዕድጊ


ፍርያት ፎርኖ
firiyati forino
அடுமனை


ሽራጣዊ ኮድ
shirat’awī kodi
பட்டை குறி


ቤት-መሸጣ ክዳውንቲ
bēti-meshet’a kidawinitī
புத்தகக் கடை


ቤት-ሻሂ
bēti-shahī
சிற்றுண்டி விடுதி


ቤት-መሸጣ መድሃኒት
bēti-meshet’a medihanīti
மருந்துக்கடை


ብንፋስ እናነገፈ ዘጽሪ
binifasi inanegefe zets’irī
உலர் சலவை


ቤት-መሸጣ ዕንባባ
bēti-meshet’a ‘inibaba
பூக் கடை


ህያብ
hiyabi
பரிசுப்பொருள்


ዕዳጋ
‘idaga
அங்காடி


ኣዳራሽ ዕዳጋ
adarashi ‘idaga
சந்தை மண்டபம்


መቐመጢ ጋዜጣ
meḵ’emet’ī gazēt’a
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை


ፋርማሲ
farimasī
மருந்தகம்


ቤት-ጽሕፈት ፖስታ
bēti-ts’iḥifeti posita
அஞ்சல் அலுவலகம்


ዕትሮ
‘itiro
மண்பாண்ட அங்காடி


መሸጣ
meshet’a
விற்பனை


ድኳን
dikwani
கடை


ምዕዳግ
mi‘idagi
பொருள் வாங்குதல்


ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ
nayi ‘idigī borisa/sanit’a
ஷாப்பிங் பை


ናይ ዕድጊ ሰኪዔት
nayi ‘idigī sekī‘ēti
ஷாப்பிங் கூடை


ናይ ዕድጊ ዓረብያ
nayi ‘idigī ‘arebiya
ஷாப்பிங் வண்டி


ናይ ዕድጊ ኰለላ
nayi ‘idigī kolela
ஷாப்பிங் சுற்றுலா