‫خرید - ምሽማት/ዕድጊ


ፍርያት ፎርኖ
firiyati forino
‫نانوایی


ሽራጣዊ ኮድ
shirat’awī kodi
‫بارکُد


ቤት-መሸጣ ክዳውንቲ
bēti-meshet’a kidawinitī
‫کتابفروشی


ቤት-ሻሂ
bēti-shahī
‫کافه


ቤት-መሸጣ መድሃኒት
bēti-meshet’a medihanīti
‫داروخانه


ብንፋስ እናነገፈ ዘጽሪ
binifasi inanegefe zets’irī
‫خشک شویی


ቤት-መሸጣ ዕንባባ
bēti-meshet’a ‘inibaba
‫گل فروشی


ህያብ
hiyabi
‫هدیه


ዕዳጋ
‘idaga
‫بازار


ኣዳራሽ ዕዳጋ
adarashi ‘idaga
‫مرکز خرید


መቐመጢ ጋዜጣ
meḵ’emet’ī gazēt’a
‫دکه روزنامه فروشی


ፋርማሲ
farimasī
‫داروخانه


ቤት-ጽሕፈት ፖስታ
bēti-ts’iḥifeti posita
‫اداره پست


ዕትሮ
‘itiro
‫سفالگری


መሸጣ
meshet’a
‫فروش


ድኳን
dikwani
‫فروشگاه


ምዕዳግ
mi‘idagi
‫خرید


ናይ ዕድጊ ቦርሳ/ሳንጣ
nayi ‘idigī borisa/sanit’a
‫کیسه خرید


ናይ ዕድጊ ሰኪዔት
nayi ‘idigī sekī‘ēti
‫سبد خرید


ናይ ዕድጊ ዓረብያ
nayi ‘idigī ‘arebiya
‫چرخ خرید


ናይ ዕድጊ ኰለላ
nayi ‘idigī kolela
‫تور خرید