உணர்வுகள் - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
அன்பு


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
கோபம்


ምስልቻው
misilichawi
சலிப்பு


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
நம்பிக்கை


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
படைப்பாற்றல்


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
நெருக்கடி


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
ஆர்வம்


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
தோல்வி


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
மன அழுத்தம்


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
நம்பிக்கையின்மை


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
ஏமாற்றம்


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
அவநம்பிக்கை


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
சந்தேகம்


ሕልሚ
ḥilimī
கனவு


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
சோர்வு


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
பயம்


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
சண்டை


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
நட்பு


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
வேடிக்கை


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
ஆழ்ந்த துக்கம்


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
முக நெளிப்பு


ሓጎስ
ḥagosi
மகிழ்ச்சி


ተስፋ
tesifa
நம்பிக்கை


ጥምየት
t’imiyeti
பசி


ተገዳስነት
tegedasineti
ஆர்வம்


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
மகிழ்ச்சி


ምስዓም
misi‘ami
முத்தம்


ጽምዋ
ts’imiwa
தனிமை


ፍቕሪ
fiḵ’irī
அன்பு


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
துக்கம்


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
மனநிலை


ትስፉውነት
tisifuwineti
நம்பிக்கை


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
பெரும் அச்சம்


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
குழப்பம்


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
ஆத்திரம்


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
நிராகரிப்பு


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
உறவு


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
விண்ணப்பம்


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
அலறல்


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
பாதுகாப்பு


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
அதிர்ச்சி


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
புன்னகை


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
மென்மை


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
சிந்தனை


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
நன்றாக சிந்தித்து நடத்தல்