Giáo dục - гъэсэныгъ


археологие
arheologie
khảo cổ học


атом
atom
nguyên tử


пхъэмбгъу, док
ph’’èmbg’’u, dok
tấm bảng


къэлъытэныр
k’’èl’’ytènyr
tính toán


калькулятор
kal’kuljator
máy tính


документ
dokument
giấy chứng nhận


етIэф
etIèf
phấn viết


класс
klass
lớp học


циркуль
cirkul’
com-pa


къыблэмамэ
k’’yblèmamè
la bàn


хэгъэгу
hèg’’ègu
đất nước


курс
kurs
khóa học


диплом
diplom
bằng tốt nghiệp


лъэныкъо
l’’ènyk’’o
hướng


гъэсэныгъ
g’’èsènyg’’
giáo dục


фильтр
fil’tr
bộ lọc


формул
formul
công thức


географие
geografie
địa lý


грамматик, бзэхабз
grammatik, bzèhabz
ngữ pháp


шIэныгъэ
šIènyg’’è
kiến thức


бзэ
bzè
ngôn ngữ


урок
urok
bài học


библиотек
bibliotek
thư viện


литератур
literatur
văn học


математикэ, хьисап
matematikè, h’isap
toán học


микроскоп
mikroskop
kính hiển vi


пчъагъ
pč’’ag’’
con số


номер
nomer
số liệu


лъыдэкIуай
l’’ydèkIuaj
áp lực


призм
prizm
lăng kính


профессор
professor
giáo sư


пирамид
piramid
kim tự tháp


радиоактивнагъ
radioaktivnag’’
phóng xạ


щэчалъ
ŝèčal’’
cái cân


космос, дунай
kosmos, dunaj
không gian


статистикэ
statistikè
số liệu thống kê


еджэныр
edžènyr
các nghiên cứu


пычыгъу
pyčyg’’u
âm tiết


таблиц
tablic
bảng


зэдзэкIыныр
zèdzèkIynyr
bản dịch


щэнэбзы
ŝènèbzy
hình tam giác


умлаут
umlaut
biến âm sắc


университет
universitet
trường đại học


дунаим икарт
dunaim ikart
bản đồ thế giới