Torna
Educació - гъэсэныгъ


археологие
arheologie
l‘arqueologia


атом
atom
l‘àtom


пхъэмбгъу, док
ph’’èmbg’’u, dok
la pissarra


къэлъытэныр
k’’èl’’ytènyr
el càlcul


калькулятор
kal’kuljator
la calculadora


документ
dokument
el certificat


етIэф
etIèf
el guix


класс
klass
la classe


циркуль
cirkul’
el compàs


къыблэмамэ
k’’yblèmamè
la brúixola


хэгъэгу
hèg’’ègu
el país


курс
kurs
el curs


диплом
diplom
el diploma


лъэныкъо
l’’ènyk’’o
la direcció


гъэсэныгъ
g’’èsènyg’’
la formació


фильтр
fil’tr
el filtre


формул
formul
la fórmula


географие
geografie
la geografia


грамматик, бзэхабз
grammatik, bzèhabz
la gramàtica


шIэныгъэ
šIènyg’’è
el coneixement


бзэ
bzè
la llengua


урок
urok
la lliçó


библиотек
bibliotek
la biblioteca


литератур
literatur
la literatura


математикэ, хьисап
matematikè, h’isap
les matemàtiques


микроскоп
mikroskop
el microscopi


пчъагъ
pč’’ag’’
el nombre


номер
nomer
el número


лъыдэкIуай
l’’ydèkIuaj
la pressió


призм
prizm
el prisma


профессор
professor
el professor


пирамид
piramid
la piràmide


радиоактивнагъ
radioaktivnag’’
la radioactivitat


щэчалъ
ŝèčal’’
la balança


космос, дунай
kosmos, dunaj
l‘espai


статистикэ
statistikè
l‘estadística


еджэныр
edžènyr
l‘estudi


пычыгъу
pyčyg’’u
la síl·laba


таблиц
tablic
la taula


зэдзэкIыныр
zèdzèkIynyr
la traducció


щэнэбзы
ŝènèbzy
el triangle


умлаут
umlaut
la dièresi


университет
universitet
la universitat


дунаим икарт
dunaim ikart
el mapa del món

Torna