கருத்தியலான பதங்கள் - Termes abstraits


l'administration (f.)
நிர்வாகம்


la publicité
விளம்பர பிரசாரம்


la flèche
அம்பு


l'interdiction (f.)
தடை


la carrière
பணித்துறை


le milieu
மையம்


le choix
தேர்ந்தெடுப்பு


la collaboration
உடனுழைப்பு


la couleur
நிறம்


le contact
தொடர்பு


le danger
ஆபத்து


la déclaration d'amour
காதல் அறிவிப்பு


le déclin
சரிவு


la définition
வரையறை


la différence
வேறுபாடு


la difficulté
கஷ்டம்


la direction
திசை


la découverte
கண்டுபிடித்தல்


le désordre
கோளாறு


le lointain
தொலைவு


la distance
தூரம்


la diversité
பன்முகத்தன்மை


l'effort (m.)
முயற்சி


l'exploration (f.)
ஆய்வு


la chute
வீழ்ச்சி


la force
வலிமை


le parfum
வாசனை


la liberté
சுதந்திரம்


le fantôme
பேய்


la moitié
பாதி


la hauteur
உயரம்


l'aide (f.)
உதவி


la cachette
மறைவிடம்


la patrie
தாய்நாடு


l'hygiène (f.)
சுகாதாரம்


l'idée (f.)
யோசனை


l'illusion (f.)
மாயை


l'imagination (f.)
கற்பனைத்திறன்


l'intelligence (f.)
அறிவு


l'invitation (f.)
அழைப்பு


la justice
நீதி


la lumière
ஒளி


le regard
தோற்றம்


la perte
இழப்பு


l'agrandissement (m.)
பெரிதாக்குதல்


l'erreur (f.)
தவறு


l'assassinat (m.)
கொலை


la nation
தேசம்


la nouveauté
புதுமை


la possibilité
விருப்பத்தேர்வு


la patience
பொறுமை


la planification
திட்டமிடல்


le problème
பிரச்சினை


la protection
பாதுகாப்பு


le reflet
பிரதிபலிப்பு


la république
குடியரசு


le risque
துணிந்து இறங்குதல்


la sécurité
பாதுகாப்பு


le secret
இரகசியம்


le sexe
செக்ஸ்/பாலினம்


l'ombre (f.)
நிழல்


la taille
அளவு


la solidarité
ஒற்றுமை


le succès
வெற்றி


le support
ஆதரவு


la tradition
பாரம்பரியம்


le poids
எடை