აბსტრაქტული ცნებები - Termes abstraits


l'administration
ადმინისტრირება


la publicité
რეკლამა


la flèche
ისარი


l'interdiction
აკრძალვა


la carrière
კარიერა


le milieu
ცენტრი


le choix
არჩევანი


la collaboration
თანამშრომლობა


la couleur
ფერი


le contact
კონტაქტი


le danger
საშიშროება


la déclaration d'amour
სიყვარულის ახსნა


le déclin
უარის თქმა


la définition
განმარტება


la différence
განსხვავება


la difficulté
სირთულე


la direction
მიმართულება


la découverte
აღმოჩენა


le désordre
უწესრიგობა


le lointain
სიშორე


la distance
დისტანცია


la diversité
მრავალფეროვნება


l'effort
ძალისხმევა


l'exploration
გამოკვლევა


la chute
დაცემა


la force
ძალა


le parfum
სურნელი


la liberté
თავისუფლება


le fantôme
მოჩვენება


la moitié
ნახევარი


la hauteur
სიმაღლე


l'aide
დახმარება


la cachette
სამალავი


la patrie
სამშობლო


l'hygiène
ჰიგიენა


l'idée
იდეა


l'illusion
ილუზია


l'imagination
წარმოსახვა


l'intelligence
ინტელექტი


l'invitation
მოწვევა


la justice
სამართალი


la lumière
სინათლე


le regard
გამოხედვა


la perte
დანაკარგი


l'agrandissement
გადიდება


l'erreur
შეცდომა


l'assassinat
მკვლელობა


la nation
ერი


la nouveauté
სიახლე


la possibilité
არჩევანი


la patience
მოთმინება


la planification
დაგეგმვა


le problème
პრობლემა


la protection
დაცვა


le reflet
ანარეკლი


la république
რესპუბლიკა


le risque
რისკი


la sécurité
უსაფრთხოება


le secret
საიდუმლო


le sexe
სქესი


l'ombre
ჩრდილი


la taille
ზომა


la solidarité
სოლიდარობა


le succès
წარმატება


le support
მხარდაჭერა


la tradition
ტრადიცია


le poids
წონა