Abstract terms - ศัพท์นามธรรม


การจัดการ
gan-jàt′-gan
administration


การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
advertising


ลูกศร
lôok-sǎwn
arrow


ห้าม
hâm
ban


อาชีพ
a-chêep
career


ศูนย์
sǒon
center


การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
choice


การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
collaboration


สี
sěe
color


การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
contact


อันตราย
an′-dhà′-rai
danger


การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
declaration of love


ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
decline


การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definition


ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
difference


ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
difficulty


ทิศทาง
tít′-tang
direction


การค้นพบ
gan-kón′-póp′
discovery


ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
disorder


ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
distance


ระยะทาง
rá′-yá′-tang
distance


ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
diversity


ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
effort


การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
exploration


การล้ม
gan-lóm′
fall


กำลัง
gam′-lang′
force


กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
fragrance


เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
freedom


ผี
pěe
ghost


ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
half


ความสูง
kwam-sǒong
height


ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
help


การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
hiding place


บ้านเกิด
bân-gèr̶t
homeland


ความสะอาด
kwam-sà′-àt
hygiene


ความคิด
kwam-kít′
idea


ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
illusion


จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
imagination


ปัญญา
bhan′-ya
intelligence


การเชิญ
gan-cher̶n
invitation


ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
justice


แสง
sæ̌ng
light


การมอง
gan-mawng
look


การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
loss


การขยาย
ga-rók′-yai
magnification


ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
mistake


การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
murder


ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
nation


ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
novelty


ตัวเลือก
dhua-lêuak
option


ความอดทน
kwam-òt′-ton′
patience


การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
planning


ปัญหา
bhan′-hǎ
problem


การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
protection


การสะท้อน
gan-sà′-táwn
reflection


สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republic


ความเสี่ยง
kwam-sìang
risk


ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
safety


ความลับ
kwam-láp′
secret


เพศ
pâyt
sex


เงา
ngao′
shadow


ขนาด
kà′-nàt
size


ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidarity


ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
success


การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
support


ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradition


น้ำหนัก
nám′-nàk′
weight