Tools - เครื่องมือ


สมอ
sà′-mǎw
anchor


ทั่ง
tâng′
anvil


ใบมีด
bai′-mêet
blade


แผ่นไม้
pæ̀n′-mái′
board


น็อต
náwt′
bolt


ที่เปิดขวด
têe-bhèr̶t-kùat
bottle opener


ไม้กวาด
mái-gwàt
broom


แปรง
bhræng
brush


ถัง
tǎng′
bucket


เลื่อย
lêuay
buzz saw


ที่เปิดกระป๋อง
têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
can opener


โซ่
sôh
chain


เลื่อยยนต์
lêuay-yon′
chainsaw


สิ่ว
sèw′
chisel


เลื่อยวงเดือน
lêuay-wong′-deuan
circular saw blade


เครื่องเจาะ
krêuang-jàw′
drill machine


ที่ตักขยะ
têe-dhàk′-kà′-yá′
dustpan


สายยางรดน้ำ
sǎi-yang-rót′-nám
garden hose


ที่ขูด
têe-kòot
grater


ค้อน
káwn
hammer


บานพับ
ban-páp′
hinge


เบ็ด
bèt′
hook


บันได
ban′-dai′
ladder


เครื่องชั่งจดหมาย
krêuang-châng′-jòt′-mǎi
letter scale


แม่เหล็ก
mæ̂-lèk′
magnet


พลั่วตัก
plûa-dhàk′
mortar


ตะปู
dhà′-bhoo
nail


เข็ม
kěm′
needle


เครือข่าย
kreua-kài
network


น็อต
náwt′
nut


เกรียงผสมสี
griang-pòt′-má′-sěe
palette-knife


แท่นวางของ
tæ̂n-wang-kǎwng
pallet


สามง่าม
sǎm-ngâm
pitchfork


กบไสไม้
gòp′-sǎi′-mái
planer


คีม
keem
pliers


รถเข็น
rót′-kěn′
pushcart


คราด
krât
rake


การซ่อมแซม
gan-sâwm-sæm
repair


เชือก
chêuak
rope


ไม้บรรทัด
mái-ban′-tát′
ruler


เลื่อย
lêuay
saw


กรรไกร
gan′-grai′
scissors


สกรู
sà′-groo
screw


ไขควง
kǎi′-kuang
screwdriver


ด้ายเย็บผ้า
dâi-yép′-pâ
sewing thread


พลั่ว
plûa
shovel


ล้อหมุน
láw-mǒon′
spinning wheel


เกลียวสปริง
gay-lee-yûat-bhring′
spiral spring


แกนม้วนสาย
gæn-múan-sǎi
spool


สายเคเบิ้ลเหล็ก
sǎi-kay-bêr̶n-lèk′
steel cable


เทปกาว
tâyp-gao
tape


เกลียว
gleeo
thread


เครื่องมือ
krêuang-meu
tool


กล่องเครื่องมือ
glàwng-krêuang-meu
toolbox


เกรียงทำสวน
griang-tam′-sǔan
trowel


แหนบ
næ̀p
tweezers


เครื่องหนีบ
krêuang-nèep
vise


อุปกรณ์เชื่อม
òop′-gawn-chêuam
welding equipment


รถเข็น
rót′-kěn′
wheelbarrow


ลวด
lûat
wire


เศษไม้
sàyt-mái′
wood chip


ประแจ
bhrà′-jæ
wrench