언어언어를 온라인으로 배우자
previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  51-60 | 도서 구매하기  | Free Android app | Free iPhone app

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   펀자브어   >   목차


57 [쉰일곱]

병원에서

 


ਸਰਜਨ

ਅਧਿਆਪਕ

 

 
저는 병원 예약이 있어요.
ਚੋਰ
mērī ḍākaṭara dē nāla mulākāta hai.
저는 열 시에 예약이 있어요.
ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ
Mērī mulākāta 10 vajē hai.
성함이 어떻게 되세요?
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ
Tuhāḍā nāma kī hai?
 
 
 
 
대기실에 앉아 계세요.
ਵੈਟ੍ਰੈਸ
Kirapā karakē uḍīkaghara vica baiṭhō.
의사 선생님이 오고 계세요.
ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਨਰ
Ḍākaṭara kujha samēṁ vica ā jāṇagē.
어느 보험 회사에 가입했어요?
ਕੰਮ
Tusīṁ bīmā kithōṁ karavā'i'ā hai?
 
 
 
 
뭘 도와드릴까요?
ਕਰਮਚਾਰੀ
Maiṁ tuhāḍē la'ī kī kara sakadā/ sakadī hāṁ?
통증이 있어요?
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ
Kī tuhānū darada hō rihā hē?
어디가 아파요?
ਆਰਟੀਚੋਕ
Tuhānū darada kithē hō rihā hai?
 
 
 
 
등이 항상 아파요.
ਐਸਪਾਰੇਗਸ
Mainū hamēśāṁ paṭha darada hudā rahidā hai.
머리가 자주 아파요.
ਐਵੋਕੈਡੋ
Mainū akasara siradarada hudā rahidā hai.
배가 가끔 아파요.
ਬੀਨਜ਼
Mainū kadē kadē pēṭa – darada hudā hai.
 
 
 
 
윗 옷을 벗으세요!
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ
Kirapā karakē kamara taka dē kapaṛē utārō.
검사 테이블에 누우세요.
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ
Kirapā karakē baiḍa tē lēṭa jā'ō.
혈압은 정상이에요.
ਗੋਭੀ
Khūna – dā daurā ṭhīka hai.
 
 
 
 
주사를 놓아 드릴께요.
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ
Maiṁ tuhānū ika ijaikaśana lagā didā/ didī hāṁ.
알약을 드릴께요.
ਗਾਜਰ
Maiṁ tuhānū gōlī'āṁ dē didā/ didī hāṁ.
약국에 필요한 처방전을 드릴께요.
ਫੁੱਲਗੋਭੀ
Maiṁ tuhānū davā'ī'āṁ likha didā/ didī hāṁ.
 
 
 
 
 

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  51-60 | 도서 구매하기  | Free Android app | Free iPhone app

긴 단어, 짧은 단어

단어가 얼마나 긴지는 그의 정보함량에 달려있다. 이것은 한 미국의 연구가 보여줬다. 학자들은 10개의 유럽어를 분석했다. 이때 컴퓨터의 도움을 받았다. 컴퓨터는 프로그램을 가지고 다른 종류의 단어를 분석했다. 하나의 공식을 가지고 이때 정보함량을 계산했다. 결과는 명백했다. 단어가 짧을 수록 보다 적은 양의 정보를 운송한다. 흥미로운 사실은, 우리가 짧은 단어를 긴 단어보다 자주 사용한다는 것이다. 그 이유는 언어의 효율성 때문일 수 있다. 우리는 말할 때 가장 중요한 것에 집중을 한다. 정보를 많이 가지고 있지 않는 단어들은 그래서 너무 길어서는 안된다. 우리가 중요하지 않는 것에 너무 많은 시간을 할애하지 않는 것을 보증해준다. 길이와 내용의 연관성은 또 하나의 장점을 갖는다. 정보함량이 항상 같다는 것을 보증해준다. 즉, 일정 기간동안 우리는 언제나 같은 양을 말한다. 예를 들어 우리는 긴 단어 몇 개만 말할 수가 있다. 아니면 우리는 많은 짧은 단어들을 말한다. 우리가 결정하는 것에 상관없이: 정보함량은 늘 또같이 유지된다. 우리의 말은 이를 통해서 한결같은 리듬을 갖는다. 경청자들은 그래서 우리를 보다 쉽게 이해할 수 있다. 정보의 양이 항상 변한다고 하면 좋지 않았을 것이다. 우리의 경청자들이 우리의 언어에 적응하기 힘들어 했을 것이다. 이해도가 이를 통해 어려워졌을 것이다. 잘 이해받길 원하는 자는 짧은 단어를 선택하는 것이 바람직하다. 짧은 단어가 긴 단어보다 쉽게 이해되기 때문이다. 그래서 Keep It Short and Simple!라는 원리가 통용된다. 짧게 말해서는: KISS!

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

아랍어는 세계적으로 가장 중요한 언어 중 하나입니다. 3억 이상의 사람이 20여 개국 이상의 국가에서 아랍어를 사용합니다. 이 아프로아시아어는 수천 년 전에 발생한 언어입니다. 이 언어는 먼저 아라비아 반도에서만 사용되다가 나중에 널리 퍼져 나갔습니다. 구어체 아랍어는 표준 아랍어와 상당히 다릅니다. 또한 아랍어 방언도 아주 많이 있습니다. 다른 지역에서 오는 사람들은 서로 언어가 전혀 통하지 않는 경우가 많습니다. 오늘날 고전적인 표준 아랍어는 구어로 사용되는 경우가 거의 없습니다.

표준 아랍어는 문어로서만 사용됩니다. 아랍어에 대한 관심은 최근 수년 사이에 급격히 증대하였습니다. 특히 아랍어 문자에 많은 사람들이 매혹당하고 있습니다. 아랍어를 쓸 때는 오른쪽에서 왼쪽으로 씁니다. 아랍어를 배우려는 사람은 학습 순서에 주의해야 할 것입니다. 먼저 발음을 배운 다음 다음 문법을 배우고, 그 후에 문자를 배워야 합니다. 이 순서를 지키면 배우는 것이 분명히 즐거울 것입니다.

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  51-60 | 도서 구매하기  | Free Android app | Free iPhone app

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2018 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 펀자브어 초급반