காலம் - ጊዜ


መተስኢት ሰዓት
metesi’īti se‘ati
ஒலிக்கடிகாரம்


ጥንታዊ አፈ-ታሪክ
t’initawī āfe-tarīki
பண்டைய வரலாறு


ጥንታዊ:ኦሪታዊ
t’initawī:orītawī
பழங்காலத்துக்குரிய


መዝገብ ቆጸራ
mezigebi k’ots’era
சந்திப்புப் புத்தகம்


ቀውዒ
k’ewi‘ī
இலையுதிர் / வீழ்ச்சி


ዕረፍቲ:ምስባር:
‘irefitī:misibari:
இடைவெளி


ዓውዲ ኣዋርሕ
‘awidī awariḥi
காலண்டர்


ክፍለ ዘመን
kifile zemeni
நூற்றாண்டு


ሰዓት
se‘ati
கடிகாரம்


ናይ ቡን ወይ ሻሂ ዝወሃብ ዕረፍቲ
nayi buni weyi shahī ziwehabi ‘irefitī
காபி இடைவேளை


ዕለት
‘ileti
தேதி


ኣሃዛዊ ሰዓት
ahazawī se‘ati
எண்ணியல் கடிகாரம்


ምግራድ:ምክዋል ናይ ጸሓይ
migiradi:mikiwali nayi ts’eḥayi
கிரகணம்


መወዳእታ
meweda’ita
இறுதி


መጻኢ
mets’a’ī
எதிர்காலம்


ታሪክ
tarīki
வரலாறு


ሰዓት ሑጻ
se‘ati ḥuts’a
நாழிகை அளக்கும் கருவி


ማእከላይ ዕድመ
ma’ikelayi ‘idime
இடைக்காலம்


ወርሒ
weriḥī
மாதம்


ንግሆ
nigiho
காலை


ሕሉፍ
ḥilufi
கடந்த காலம்


ናይ ጁባ ሰዓት
nayi juba se‘ati
பாக்கெட் கடிகாரம்


ጉዜ ምክባር:ቆጸራ ምክባር
guzē mikibari:k’ots’era mikibari
காலந்தவறாமை


ንሁር ምንቅስቃስ:ታህዋክ:
nihuri minik’isik’asi:tahiwaki:
அவசரத்தில்


ወቅቲታት
wek’itītati
பருவங்கள்


ወቕቲ ጽድያ
weḵ’itī ts’idiya
வசந்த காலம்


ሰዓት ጽላሎት/መሪድያና
se‘ati ts’ilaloti/merīdiyana
சூரிய கடிகாரம்


ጸሓይ ብራቕ
ts’eḥayi biraḵ’i
சூரியோதயம்


ምዕራብ ጸሓይ
mi‘irabi ts’eḥayi
சூரியஸ்தமம்


ጊዜ
gīzē
நேரம்


እዋን
iwani
காலம்


ናይ ምጽባይ ጊዜ
nayi mits’ibayi gīzē
காத்திருக்கும் நேரம்


ቀዳመ ሰንበት
k’edame senibeti
வார இறுதி


ዓመት
‘ameti
ஆண்டு