Kancelarija - Офіс


кулькова ручка
kulʹkova ruchka
hemijska olovka


перерва
pererva
pauza


портфель
portfelʹ
aktentašna


кольоровий олівець
kolʹorovyy olivetsʹ
drvena boja


конференція
konferentsiya
konferencija


конференц-зал
konferents-zal
sala za konferencije


копія
kopiya
kopija


каталог
kataloh
imenik


папка
papka
datoteka


канцелярська шафа
kantselyarsʹka shafa
ormar za kartoteku


авторучка
avtoruchka
nalivpero


лоток для кореспонденції
lotok dlya korespondentsiyi
kaseta za odlaganje pisama


маркер
marker
marker


зошит
zoshyt
sveska


блокнот
bloknot
bilježnica


офіс
ofis
kancelarija


офісне крісло
ofisne krislo
kancelarijska stolica


надурочний час
nadurochnyy chas
prekovremeni rad


скріпка
skripka
spajalica za papir


олівець
olivetsʹ
olovka


дирокол
dyrokol
bušač za papir


сейф
seyf
sef


точилка
tochylka
šiljilo


подрібнений папір
podribnenyy papir
isjeckan papir


шредер
shreder
rezač papira


скріплення спіраллю
skriplennya spirallyu
spiralni povez


скріпка
skripka
klamerica


степлер
stepler
heftarica


друкарська машинка
drukarsʹka mashynka
pisaća mašina


робоче місце
roboche mistse
radno mjesto