Pisarna - Офіс


кулькова ручка
kulʹkova ruchka
kemični svinčnik


перерва
pererva
premor


портфель
portfelʹ
aktovka


кольоровий олівець
kolʹorovyy olivetsʹ
barvno pisalo


конференція
konferentsiya
konferenca


конференц-зал
konferents-zal
konferenčna dvorana


копія
kopiya
kopija


каталог
kataloh
imenik


папка
papka
fascikel


канцелярська шафа
kantselyarsʹka shafa
omara s fascikli


авторучка
avtoruchka
nalivno pero


лоток для кореспонденції
lotok dlya korespondentsiyi
predal za pisma


маркер
marker
označevalec


зошит
zoshyt
zvezek


блокнот
bloknot
beležka


офіс
ofis
pisarna


офісне крісло
ofisne krislo
pisarniški stol


надурочний час
nadurochnyy chas
nadure


скріпка
skripka
sponka za papir


олівець
olivetsʹ
svinčnik


дирокол
dyrokol
luknjač


сейф
seyf
sef


точилка
tochylka
šilček


подрібнений папір
podribnenyy papir
košček papirja


шредер
shreder
naprava za uničevanje papirja


скріплення спіраллю
skriplennya spirallyu
spiralna vezava


скріпка
skripka
sponka za papir


степлер
stepler
spenjalnik


друкарська машинка
drukarsʹka mashynka
pisalni stroj


робоче місце
roboche mistse
delovno mesto