Learn Up back

तुर्की iPhone App Android App

अनुक्रमणिका

69 गरज असणे – इच्छा करणे
70 काही आवडणे
71 काही इच्छा करणे
72 एखादी गोष्ट अनिवार्यपणे करण्यास भाग पडणे
73 परवानगी असणे
74 विनंती करणे
75 कारण देणे १
76 कारण देणे २
77 कारण देणे ३
78 विशेषणे १
79 विशेषणे २
80 विशेषण ३
81 भूतकाळ १
82 भूतकाळ २
83 भूतकाळ ३
84 भूतकाळ ४
85 प्रश्न – भूतकाळ १
86 प्रश्न – भूतकाळ २
87 क्रियापदांच्या रूपप्रकारांचा भूतकाळ १
88 क्रियापदांच्या रूपप्रकारांचा भूतकाळ २
89 आज्ञार्थक १
90 आज्ञार्थक २
91 दुय्यम पोटवाक्य की १
92 दुय्यम पोटवाक्य की २
93 दुय्यम पोटवाक्य तर
94 उभयान्वयी अव्यय १
95 उभयान्वयी अव्यय २
96 उभयान्वयी अव्यय ३
97 उभयान्वयी अव्यय ४
98 उभयान्वयी अव्यय
99 षष्टी विभक्ती
100 क्रियाविशेषण अव्यय