banner

ቋንቋ ቱርኪ ብቕልጡፍን ብቐሊሉን ብነጻ mp3 ቋንቋ ኮርስና ተማሃሩ። ቋንቋ ቱርኪ ከም ቋንቋ ወጻኢ 100 ቀለልቲ ትምህርትታት ዘጠቓልል እዩ። ኩሉ ትምህርቲ ብነጻ እዩ። እቶም ዝርርባትን ሓረጋትን ብተዛረብቲ ተወለድቲ እዮም ዝዛረቡ። ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ናይ ሰዋስው ፍልጠት ኣየድልን። ብኡ ንብኡ ክትመሃር ክትጅምር ትኽእል ኢኻ!

ትሕዝቶ ትሕዝቶ