விளையாட்டு - ዓይነታት ስፖርት


ኣክሮባት
akirobati
களரி பயிற்சி


ምንቅስቃስ ኣካላት
minik’isik’asi akalati
ஏரோபிக்ஸ் உடற்பயிற்சி


ጉያ
guya
தடகளம்


ባድሚንተን፡ ብዓቢ ባሊና ዝጽወት ዓይነት ስፖርት
badimīniteni፡ bi‘abī balīna zits’iweti ‘ayineti siporiti
பூப்பந்தாட்டம்


ሚዛን:ማዕርነት:ተረፍ:ምምጥጣን
mīzani:ma‘irineti:terefi:mimit’it’ani
சமநிலை


ኩዕሶ
ku‘iso
பந்து


በይዝ-ቦል፡ ሻኲ
beyizi-boli፡ shakwī
பேஸ்பால்


ኩዕሶ ሰክዔት
ku‘iso seki‘ēti
கூடைப்பந்தாட்டம்


ኩዕሶ ናይ ቢልያርዶ
ku‘iso nayi bīliyarido
பில்லியார்டு பந்து


ቢልያርዶ
bīliyarido
பில்லியார்டுகள்


መኸተ ጉስጢ
meẖete gusit’ī
குத்துச் சண்டை


ጓንቲ ናይ መኸተ ጉስጢ
gwanitī nayi meẖete gusit’ī
குத்துச்சண்டை கையுறை


ምውስዋስ ኣካላት
miwisiwasi akalati
காலிஸ்தனிக் உடற் பயிற்சி


ታንኳ
tanikwa
இலேசான படகு


ውድድር መኪና
wididiri mekīna
கார் பந்தயம்


ጃልባ
jaliba
கட்டுமரம்


ምሕኳር:ምድያብ
miḥikwari:midiyabi
ஏறுதல்


ዓይነት ስፖርት:ዕንጭራር
‘ayineti siporiti:‘inich’irari
கிரிக்கெட்


ናይ በረኻ ውድድር ምንሽርታት በረድ
nayi bereẖa wididiri minishiritati beredi
திறந்தவெளிப் பனிச்சறுக்கு


ዋንጫ:ጽዋእ:ብርጭቆ
wanich’a:ts’iwa’i:birich’ik’o
கோப்பை


ምክልካል:ምምካት
mikilikali:mimikati
பாதுகாப்பு


ኣካላት መደልደሊ ዝለዓል ሓጺን
akalati medelidelī zile‘ali ḥats’īni
சப்பளக்கட்டை


ክኢላ ምግላብ ፈረስ
ki’īla migilabi feresi
குதிரைச்சவாரி


መላማመዲ
melamamedī
உடற்பயிற்சி


መላማመዲት ኩዕሶ
melamamedīti ku‘iso
உடற்பயிற்சி பந்து


መላማመዲት ማሽን
melamamedīti mashini
உடற்பயிற்சி இயந்திரம்


ሓጹር ምሕጻር
ḥats’uri miḥits’ari
வாள்வீச்சு


ክንፊ ናይ ዓሳ
kinifī nayi ‘asa
துடுப்பு


ምግፋፍ ዓሳ
migifafi ‘asa
மீன்பிடி


ብቅዓት
bik’i‘ati
திடகாத்திரம்


ጋንታ ወይ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ
ganita weyi maḥiberi ku‘iso igirī
கால்பந்து கிளப்


ፍሪስቢ
firīsibī
ஃப்ரிஸ்பீ


ሞቶር ኣልቦ ነፋሪት
motori alibo nefarīti
மிதவை வானூர்தி


ሸቶ:ዕላማ:ቦርታ
sheto:‘ilama:borita
இலக்கு


ሓላዊ ልዳት
ḥalawī lidati
கோல்கீப்பர்


ጋንታ ወይ ማሕበር ናይ ብበትሪ እንዳቀላዕካ ኣብ ጉድጋድ ምእታው ዝጽወት ዓይነት &4
ganita weyi maḥiberi nayi bibetirī inidak’ela‘ika abi gudigadi mi’itawi zits’iweti ‘ayineti wididiri
குழிப்பந்தாட்ட மன்றம்


ምውስዋስ ኣካላት
miwisiwasi akalati
சீருடற்பயிற்சி


ተገምጢልካ ብኢድ ደው ምባል
tegemit’īlika bi’īdi dewi mibali
கையால் நிற்பது


ዓይነት ሞቶር ኣልቦ ነፋሪት
‘ayineti motori alibo nefarīti
தொங்கு-மிதவை வானூர்தி


ንላዕሊ ምንጣር
nila‘ilī minit’ari
உயரம் தாண்டுதல்


ውድድር ኣፍራስ
wididiri afirasi
குதிரைப்பந்தயம்


ናይ ውዑይ ኣየር ፓላንቺና
nayi wi‘uyi ayeri palanichīna
வெப்பக் காற்று பலூன்


ሃድን
hadini
வேட்டை


ቃርሳ በረድ
k’arisa beredi
பனிக்கட்டி ஹாக்கி


በረዳዊ ምንሽርታት
beredawī minishiritati
பனிச் சறுக்கு


ምውርዋር ጭማራ
miwiriwari ch’imara
ஈட்டி எறிதல்


ዘብዘብ ምባል
zebizebi mibali
மெது ஓட்டம்


ዝላ
zila
குதித்தல்


ብዕንጨይትን ቆርበትን ጅርባን ዝተሰርሐት ታንኪ
bi‘inich’eyitini k’oribetini jiribani ziteseriḥāti tanikī
பனிக்கடற் படகு


ረግሐ:ሸንደሐ:ቀልዐ
regiḥā:shenideḥā:k’eli‘ā
உதை


መሐንበሲ ጃኬት
meḥānibesī jakēti
காப்புச்சட்டை


41.6 ኪ.ሜ ዝንውሓቱ ቅድድም ጉያ እግሪ
41.6 kī.mē ziniwiḥatu k’ididimi guya igirī
நெடுந்தூர ஓட்டப்போட்டி


ወትሃደራዊ ስነ-ጥበብ ከም ካራተ:ታይኮንዶን ካልእን
wetihaderawī sine-t’ibebi kemi karate:tayikonidoni kali’ini
தற்காப்புக் கலை


ንኡስ ንጥፈት ጎልፍ
ni’usi nit’ifeti golifi
சிறிய குழிப்பந்தாட்டம்


ርባሕ ናይ ፍጥነትን ርዝነትን ናይ ሓደ ዝንቀሳቀስ ኣካል
ribaḥi nayi fit’inetini rizinetini nayi ḥade zinik’esak’esi akali
உத்வேகம்


ጋንጽላ
ganits’ila
பாராசூட்


ብጋንጽላ ምብራር
biganits’ila mibirari
வான்சறுக்கு


ጎያዪ:ተላኣኣኪ:ሸተት መበሊ:ነዊሕ ጨርቂ:ከም ሮማዲ ዝኣመሰሉ ኣትክልቲ
goyayī:tela’a’akī:sheteti mebelī:newīḥi ch’erik’ī:kemi romadī zi’ameselu atikilitī
ஓடுபவர்


ጋንጽላ ናይ መርከብ:ጉዕዞ ባሕሪ:ብጋንጽላ ኣብ ባሕሪ ምዝዋር
ganits’ila nayi merikebi:gu‘izo baḥirī:biganits’ila abi baḥirī miziwari
பாய் மரத்துணி


ጃልባ ጉዕዞ ባሕሪ
jaliba gu‘izo baḥirī
பாய்மரப் படகு


መርከብ ጉዕዞ ባሕሪ
merikebi gu‘izo baḥirī
பாய்மர கப்பல்


ቅርጺ:መልክዕ
k’irits’ī:meliki‘i
உருவம்


ዙርያታት ምንሽርታት በረድ
zuriyatati minishiritati beredi
பனிச் சறுக்குப் பயிற்சி திசை


ሃክቲ
hakitī
கெந்துகயிறு


ኣንሸራታቲት ኵችነተ በረድ
anisheratatīti kwichinete beredi
பனிப் பலகை


ብኵችነተ በረድ ዘንሸራትት ሰብ
bikwichinete beredi zenisheratiti sebi
பனிப்பலகை செலுத்துனர்


እስፖርት:ውድድር:ጻወታ:መዛናግዒ:
isiporiti:wididiri:ts’aweta:mezanagi‘ī:
விளையாட்டு


ተጻዋታይ ዱላን ኵዕሶን
tets’awatayi dulani kwi‘isoni
ஸ்குவாஷ் வீரர்


ስልጠና ትርሪ ኣካላት
silit’ena tirirī akalati
வலிமைப் பயிற்சி


ምዝርጋሕ:ሰጥ ምባል:ባሬላ:ቃሬዛ
mizirigaḥi:set’i mibali:barēla:k’arēza
உடலை நீட்டிப் பயிற்சி எடுத்தல்


ኣብ ማዕበል ንምንሽርታት ዝሕግዝ ጣውላ
abi ma‘ibeli niminishiritati ziḥigizi t’awila
அலை பலகை


ኣብ ማዕበል ዘንሸራትት ሞያዊ ሰብ
abi ma‘ibeli zenisheratiti moyawī sebi
அலை பலகையைச் செலுத்துநர்


ብኣንሳፋፊ ጣውላ እናተሓገዝካ ዝግበር ናይ ምንሽርታት ጸወታ
bi’anisafafī t’awila inateḥagezika zigiberi nayi minishiritati ts’eweta
அலையாடல்


ኣብ ጣውላ ዝጽወት ዓይነት ቴኒስ
abi t’awila zits’iweti ‘ayineti tēnīsi
டேபிள் டென்னிஸ்


ኩዕሶ ናይ ጣውላ ቴኒስ
ku‘iso nayi t’awila tēnīsi
டேபிள் டென்னிஸ் பந்து


ዕላማ:ሸቶ:ዒላማ:ግዳይ
‘ilama:sheto:‘īlama:gidayi
இலக்கு


ጋንታ:ጉጅለ
ganita:gujile
அணி


ኩዕሶ ውድድር ቴኒስ
ku‘iso wididiri tēnīsi
டென்னிஸ்


ኩዕሶ ቴኒስ
ku‘iso tēnīsi
டென்னிஸ் பந்து


ተጻዋታይ ኩዕሶ ቴኒስ
tets’awatayi ku‘iso tēnīsi
டென்னிஸ் வீரர்


መህረሚ ኩዕሶ ቴኒስ
mehiremī ku‘iso tēnīsi
டென்னிஸ் மட்டை


ጉያ እግሪ እተአንግድ ስፖርታዊት ማሽን
guya igirī ite’ānigidi siporitawīti mashini
ஓடுபொறி


ተጻዋታይ ኩዕሶ መርበብ
tets’awatayi ku‘iso meribebi
கைப்பந்து வீரர்


ማያዊ ምንሽርታት
mayawī minishiritati
நீர் சறுக்கு


ፊስካ:ፋጻ
fīsika:fats’a
ஊதல்


ክኢላ ንፋሳዊ ምንሽርታት
ki’īla nifasawī minishiritati
காற்று உலாவர்


ውድድር ቅልስ:ባእሲ
wididiri k’ilisi:ba’isī
மல்யுத்தம்


ዮጋ/ናይ ህንዲ ስርዓት ኣስተንትኖ
yoga/nayi hinidī siri‘ati asitenitino
யோகாசனம்