Abstraktūs žodžiai - Abstract terms


administration
administracija


advertising
reklama


arrow
rodyklė


ban
uždraudimas


career
karjera


center
centras


choice
pasirinkimas


collaboration
bendradarbiavimas


color
spalva


contact
kontaktas


danger
pavojus


declaration of love
meilės pripažinimas


decline
nuosmukis


definition
apibrėžimas


difference
skirtumas


difficulty
sunkumas


direction
kryptis


discovery
atradimas


disorder
netvarka


distance
toluma


distance
atstumas


diversity
įvairovė


effort
pastanga


exploration
tyrinėjimas


fall
kritimas


force
jėga


fragrance
kvapas


freedom
laisvė


ghost
vaiduoklis


half
pusė


height
aukštis


help
pagalba


hiding place
slėptuvė


homeland
tėvynė


hygiene
švarumas


idea
idėja


illusion
iliuzija


imagination
vaizduotė


intelligence
intelektas


invitation
kvietimas


justice
teisingumas


light
šviesa


look
žvilgsnis


loss
nuostolis


magnification
didinimas


mistake
klaida


murder
žmogžudystė


nation
tauta


novelty
naujiena


option
pasirinkimas


patience
kantrybė


planning
planavimas


problem
problema


protection
apsauga


reflection
atspindys


republic
respublika


risk
rizika


safety
sauga


secret
paslaptis


sex
lytis


shadow
šešėlis


size
dydis


solidarity
solidarumas


success
sėkmė


support
parama


tradition
tradicija


weight
svoris