Religion - 宗教


复活节
fùhuó jié
das Osterfest, e


复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
das Osterei, er


天使
tiānshǐ
der Engel, -zhōng
die Glocke, n


圣经
shèngjīng
die Bibel, n


主教
zhǔjiào
der Bischof, "e


祝福
zhùfú
der Segen


佛教
fójiào
der Buddhismus


基督教
jī dū jiào
das Christentum


圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
das Weihnachtsgeschenk, e


圣诞树
shèngdànshù
der Weihnachtsbaum, "e


教会
jiàohuì
die Kirche, n


棺材
guāncai
der Sarg, "e


作品
zuòpǐn
die Schöpfung


十字架
shízìjià
das Kruzifix, e


魔鬼
móguǐ
der Teufel, -shén
der Gott, "er


印度教
yìndùjiào
der Hinduismus


伊斯兰教
yīsīlán jiào
der Islam


犹太教
yóutàijiào
das Judentum


冥想
míngxiǎng
die Meditation


木乃伊
mùnǎiyī
die Mumie, n


穆斯林
mùsīlín
der Moslem, s


教皇
jiàohuáng
der Papst, "e


祈祷
qídǎo
das Gebet, e


牧师
mùshī
der Priester, -


宗教
zōngjiào
die Religion, en


礼拜
lǐbài
der Gottesdienst, e


犹太教堂
yóutài jiàotáng
die Synagoge, n


寺庙
sìmiào
der Tempel, -
die Grabstätte, n