Architecture - สถาปัตยกรรม


สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
l'architecture (f.)


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
l'arène (f.)


โรงนา
rong-na
la grange


สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
le baroque


อิฐ
ìt′
la pierre de construction


บ้านอิฐ
bân-ìt′
la maison de briques


สะพาน
sà′-pan
le pont


อาคาร
a-kan
le bâtiment


ปราสาท
bhra-sàt
le château


มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la cathédrale


เสา
sǎo′
la colonne


สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
le chantier


หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la coupole


ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la façade


สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
le stade de football


ป้อม
bhâwm
le fort


หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
le pignon


ประตู
bhrà′-dhoo
la porte de la ville


บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la maison à colombages


ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
le phare


สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
le monument


มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la mosquée


อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
l'obélisque (m.)


อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
l'immeuble de bureaux


หลังคา
lǎng′-ka
le toit


ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
la ruine


นั่งร้าน
nâng′-rán
l'échafaudage (m.)


ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
le gratte-ciel


สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
le pont suspendu


กระเบื้อง
grà′-bêuang
la céramique