Religion - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
la fête de Pâques


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
l'œuf de Pâques


นางฟ้า
nang-fá
l'ange (m.)


ระฆัง
rá′-kang′
la cloche


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
la bible


บิชอป
bì′-châwp
l'évêque (m.)


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
la bénédiction


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
le bouddhisme


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
le christianisme


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
le cadeau de Noël


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
l'arbre de Noël


โบสถ์
bòt
l'église (f.)


โลงศพ
long-sòp′
le cercueil


การสร้าง
gan-sâng
la création


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
le crucifix


ภูต
pôot
le diable


พระเจ้า
prá′-jâo′
le dieu


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
l'hindouisme (m.)


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
l'islam (m.)


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
le judaïsme


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
la méditation


มัมมี่
mam′-mêe
la momie


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
le musulman


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
le pape


การภาวนา
gan-pao-na
la prière


นักบวช
nák′-bùat
le prêtre


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
la religion


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
l'office religieux / la messe


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
la synagogue


วัด
wát′
le temple


สุสาน
sòo′-sǎn
le tombeau