Tôn Giáo - Religion


das Osterfest, e
lễ Phục sinh


das Osterei, er
quả trứng Phục sinh


der Engel, -
thiên thần


die Glocke, n
chuông


die Bibel, n
kinh thánh


der Bischof, "e
giám mục


der Segen
phước lành


der Buddhismus
Phật giáo


das Christentum
Cơ-đốc giáo


das Weihnachtsgeschenk, e
món quà Giáng sinh


der Weihnachtsbaum, "e
cây Giáng sinh


die Kirche, n
nhà thờ


der Sarg, "e
quan tài


die Schöpfung
tạo vật


das Kruzifix, e
cây thánh giá


der Teufel, -
ma quỷ


der Gott, "er
chúa trời


der Hinduismus
Ấn Độ giáo


der Islam
Hồi giáo


das Judentum
đạo Do thái


die Meditation
thiền


die Mumie, n
xác ướp


der Moslem, s
người theo đạo Hồi


der Papst, "e
Đức Giáo hoàng


das Gebet, e
kinh cầu nguyện


der Priester, -
linh mục


die Religion, en
tôn giáo


der Gottesdienst, e
cầu nguyện


die Synagoge, n
giáo đường Do Thái


der Tempel, -
đền thờ


die Grabstätte, n
ngôi mộ