‫ذہنی پیرائے‬ - Апстрактни појмови


управа
uprava
‫انتظامیہ‬


реклама
reklama
‫اشتہار‬


стрелица
strelica
‫تیر کا نشان‬


забрана
zabrana
‫ممنوع‬


каријера
karijera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬


средина
sredina
‫مرکز‬


избор
izbor
‫انتخاب‬


сарадња
saradnja
‫ساتھ کام کرنا‬


боја
boja
‫رنگ‬


контакт
kontakt
‫رابطہ‬


опасност
opasnost
‫خطرہ‬


љубавна изјава
ljubavna izjava
‫محبت کا پیغام‬


пропадање
propadanje
‫توڑ پھوڑ‬


дефиниција
definicija
‫تعریف‬


разлика
razlika
‫فرق‬


потешкоћа
poteškoća
‫مشکل‬


правац
pravac
‫سمت‬


откриће
otkriće
‫دریافت‬


неред
nered
‫بد نظمی‬


даљина
daljina
‫دور‬


удаљеност
udaljenost
‫فاصلہ‬


разноврсност
raznovrsnost
‫ڈائیورسٹی‬


труд
trud
‫کوشش‬


истраживање
istraživanje
‫تلاش‬


пад
pad
‫گرنا / زوال‬


снага
snaga
‫قوت‬


мирис
miris
‫خوشبو‬


слобода
sloboda
‫آزادی‬


дух
duh
‫بھوت‬


половина
polovina
‫آدھا‬


висина
visina
‫اونچائی‬


помоћ
pomoć
‫مدد‬


скровиште
skrovište
‫چھپنے کی جگہ‬


домовина
domovina
‫وطن‬


чистоћа
čistoća
‫صفائی‬


идеја
ideja
‫خیال‬


илузија
iluzija
‫فریب نظر‬


машта
mašta
‫تصور‬


интелигенција
inteligencija
‫ذہانت‬


позивница
pozivnica
‫دعوت‬


правда
pravda
‫انصاف‬


светлост
svetlost
‫روشنی‬


поглед
pogled
‫نظر‬


губитак
gubitak
‫نقصان‬


повећање
povećanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬


грешка
greška
‫غلطی‬


убиство
ubistvo
‫قتل‬


нација
nacija
‫قوم‬


новост
novost
‫نئی چیز‬


могућност
mogućnost
‫انتخاب‬


стрпљење
strpljenje
‫صبر‬


планирање
planiranje
‫منصوبہ‬


проблем
problem
‫مسئلہ‬


заштита
zaštita
‫بچاؤ‬


рефлексија
refleksija
‫انعکاس‬


република
republika
‫ریپبلک‬


ризик
rizik
‫خطرہ‬


безбедност
bezbednost
‫حفاظت‬


тајна
tajna
‫راز‬


пол
pol
‫جنس‬


сенка
senka
‫سایہ‬


величина
veličina
‫ناپ / سائز‬


солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬


успех
uspeh
‫کامیابی‬


подршка
podrška
‫سہارا‬


традиција
tradicija
‫روایت‬


тежина
težina
‫وزن‬