‫احساسات‬ - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
‫جھکاؤ‬


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
‫غصہ‬


ምስልቻው
misilichawi
‫بوریت‬


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
‫اعتماد‬


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
‫تخلیق‬


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
‫بحران‬


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
‫جستجو / تجسس‬


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
‫شکست‬


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
‫اداسی‬


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
‫مایوسی‬


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
‫مایوسی‬


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
‫بے اعتباری‬


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
‫شک‬


ሕልሚ
ḥilimī
‫خواب‬


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
‫تھکن‬


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
‫خوف‬


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
‫لڑائی‬


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
‫دوستی‬


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
‫تفریح‬


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
‫غم‬


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
‫منہ بنانا‬


ሓጎስ
ḥagosi
‫خوشی‬


ተስፋ
tesifa
‫امید‬


ጥምየት
t’imiyeti
‫بھوک‬


ተገዳስነት
tegedasineti
‫دلچسپی‬


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
‫خوشی‬


ምስዓም
misi‘ami
‫پیار / چومنا‬


ጽምዋ
ts’imiwa
‫تنہائی‬


ፍቕሪ
fiḵ’irī
‫محبت‬


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
‫افسردگی / اداسی‬


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
‫موڈ‬


ትስፉውነት
tisifuwineti
‫خوش امیدی‬


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
‫گھبراہٹ‬


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
‫الجھن‬


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
‫غصہ‬


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
‫انکار‬


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
‫تعلق‬


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
‫التجا‬


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
‫چیخ‬


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
‫حفاظت / سیکورٹی‬


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
‫صدمہ‬


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
‫مسکراہٹ‬


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
‫شفقت / نرمی‬


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
‫غور و فکر‬


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬