பெரிய விலங்குகள் - ዓበይቲ እንስሳታት


ዓንጎጕ
‘anigogwi
முதலை


ዓጽቀ-ቀርኒ ናይ ሸውዓተ-ቀርኑ
‘ats’ik’e-k’erinī nayi shewi‘ate-k’erinu
கிளைமான்கள்


ባቡን/ዓርሞሽሻዊ ጋውና
babuni/‘arimoshishawī gawina
பெருங்குரங்கு


ድቢ
dibī
கரடி


ብዕራይ በረኻ
bi‘irayi bereẖa
எருமை


ገመል
gemeli
ஒட்டகம்


ቺታ
chīta
சிறுத்தைப்புலி


ላም
lami
மாடு


ሓርገጽ
ḥarigets’i
முதலை


ዳይናሶር
dayinasori
டைனோசர்


ኣድጊ
adigī
கழுதை


ድራጎን
diragoni
டிராகன்


ሓርማዝ
ḥarimazi
யானை


ዘራፍ
zerafi
ஒட்டைச்சிவிங்கி


ጎሪላ/ጋውና ኣፍሪቃ
gorīla/gawina afirīk’a
மனிதக்குரங்கு


ጉማረ
gumare
நீர்யானை


ፈረስ
feresi
குதிரை


ካንጋሩ
kanigaru
கங்காரு


ነብሪ ጎልጎል
nebirī goligoli
சிறுத்தை


ኣንበሳ
anibesa
சிங்கம்


ላማ
lama
லாமா


ጭዃንበሳ
ch’iዃnibesa
லின்க்ஸ்


ዓርሞሽሻዊ ፍጥረት
‘arimoshishawī fit’ireti
அசாதாரன மிருகம்


ኣልቸ
aliche
கடமான்


ሰገን
segeni
தீக்கோழி


ፓንዳ
panida
பாண்டா


ሓሰማ
ḥasema
பன்றி


ናይ ምድሪ-በረድ ድቢ
nayi midirī-beredi dibī
துருவக் கரடி


ጋንስላ
ganisila
பூமா


ሓርሽ
ḥarishi
காண்டாமிருகம்


ኮናዕ
kona‘i
ஆண் கலைமான்


ነብሪ
nebirī
புலி


ዋልሩስ
walirusi
கடற்பசு


በረኻ-ሓደር ፈረስ
bereẖa-ḥaderi feresi
காட்டு குதிரை


ኣድጊ በረኻ
adigī bereẖa
வரிக்குதிரை