கட்டிடக்கலை - ስነ-ንድፊ ህንጻ


ስነ-ንድፊ ህንጻ
sine-nidifī hinits’a
கட்டிடக்கலை


ቅርዓት/መድረኽ
k’iri‘ati/medireẖi
அரங்கம்


መቐመጢ እኽሊ ወይ እንስሳታት
meḵ’emet’ī iẖilī weyi inisisatati
தானிய களஞ்சியம்


ጥንታዊ ስሉም ህንጻ
t’initawī silumi hinits’a
ஒருவகைக் கட்டட பாணி


ሕጡባዊ ኣድራሻ ህንጻ
ḥit’ubawī adirasha hinits’a
தொகுதி


ናይ ሕጡብ ገዛ
nayi ḥit’ubi geza
செங்கல் வீடு


ድንድል
dinidili
பாலம்


ህንጻ
hinits’a
கட்டடம்


ጥንታዊ ህንጻ ቤተ-መንግስቲ
t’initawī hinits’a bēte-menigisitī
அரண்மனை


ካቴድራል
katēdirali
தேவாலயம்


ዓምዲ
‘amidī
பத்தி


ነቝጣ ህንጻዊ ስራሕ
neḵ’wit’a hinits’awī siraḥi
கட்டுமானத் தளம்


ክባዊ ዝባን ናይ ህንጻ
kibawī zibani nayi hinits’a
குவிந்த கூரை (மண்டபம்


ቅድሚታዊ ገጽታ ናይ ህንጻ
k’idimītawī gets’ita nayi hinits’a
கட்டிடத்தின் முகப்பு


ስቴድዩም ኵዕሶ እግሪ
sitēdiyumi kwi‘iso igirī
கால்பந்து மைதானம்


ድርዓዊ መከላኸሊ
diri‘awī mekelaẖelī
கோட்டை


ስሉስ-ኵርናዓዊ ቅርጺ ናይ ውሽጣዊ ሸነኽ ናሕሲ
silusi-kwirina‘awī k’irits’ī nayi wishit’awī sheneẖi naḥisī
கேபிள்


ማዕጾ
ma‘its’o
வாயிற் கதவு


ፍርቁ ብሉሕ ዝተሸፈነ ገዛ
firik’u biluḥi ziteshefene geza
அரைமர வீடு


ግምቢ ብርሃን/መናራ
gimibī birihani/menara
கலங்கரை விளக்கம்


ሓወልቲ
ḥawelitī
நினைவுச் சின்னம்


መስጊድ
mesigīdi
மசூதி


ሳምዐ/ሓወልቲ
sami‘ā/ḥawelitī
சதுரத் தூபி


ህንጻ ቤት-ጽሕፈት
hinits’a bēti-ts’iḥifeti
அலுவலக கட்டிடம்


ናሕሲ
naḥisī
கூரை


ምዕናው
mi‘inawi
சிதைவு


ኣርማቱራ
arimatura
சாரம்


ሰማይ-ጠቀስ
semayi-t’ek’esi
பல மாடிக் கட்டிடம்


ተንሳፋፊ ድንድል
tenisafafī dinidili
தொங்கு பாலம்


ናይ ምድሪ ሕጡብ
nayi midirī ḥit’ubi
தரை ஓடு