வானிலை - ኩነታት አየር


ኣየራዊ ጸቕጢ እትዕቅን መሳርሒት
ayerawī ts’eḵ’it’ī iti‘ik’ini mesariḥīti
காற்றழுத்தமானி


ደበና
debena
மேகம்


ዝሑል
ziḥuli
குளிர்ச்சி


ቅርጺ ወርሒ
k’irits’ī weriḥī
பிறைச் சந்திரன்


ጸልማት
ts’elimati
இருள்


ድርቂ
dirik’ī
வறட்சி


ምድሪ
midirī
புவி


ግመ
gime
மூடுபனி


በረዳዊ ኣስሓይታ
beredawī asiḥayita
பனி


በረቕረቕ ምባል
bereḵ’ireḵ’i mibali
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு


ሙቐት
muḵ’eti
வெப்பம்


ህቦብላ
hibobila
புயல்


ዘበባ በረድ
zebeba beredi
உறை நீர் மணி


በርቂ
berik’ī
மின்னல்


ሜትዮር
mētiyori
எரி நட்சத்திரம்


ወርሒ
weriḥī
சந்திரன்


ቀስተ-ደበና
k’esite-debena
வானவில்


ጥብታ ዝናብ
t’ibita zinabi
மழைத்துளி


ውርጪ
wirich’ī
பனி


ዕንኳር ውርጪ
‘inikwari wirich’ī
பனிச்செதில்


ብውርጪ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ልደት
biwirich’ī ziteseriḥā ḥawelitī lideti
பனி மனிதன்


ኮኾብ
koẖobi
நட்சத்திரம்


ህቦብላዊ ዝናብ
hibobilawī zinabi
புயல்


ህቦብላዊ ግንፋለ
hibobilawī ginifale
புயல் எழுச்சி


ጸሓይ
ts’eḥayi
சூரியன்


ጨረርታ ጸሓይ
ch’ererita ts’eḥayi
சூரியக் கதிர்கள்


ዕራርቦ ጸሓይ
‘iraribo ts’eḥayi
சூரிய அஸ்தமனம்


ቴርሞሜተር
tērimomēteri
வெப்பமானி


ብበርቅን ነጐዳን ዝተሰነየ ዝናብ
biberik’ini negodani ziteseneye zinabi
இடியுடன் கூடிய மழை


ጽልግልግታ
ts’iligiligita
அந்தி கருக்கல்


ኵነታት ኣየር
kwinetati ayeri
வானிலை


ጠሊ ዘለዎ ኵነታት ኣየር
t’elī zelewo kwinetati ayeri
ஈரமான நிலை


ንፋስ
nifasi
வீசும் காற்று